POLECAMY

Od przedszkola do …

Konstytucja RP i Ustawa o Systemie Oświaty to dwa dokumenty, które zapewniają każdemu dziecku w Polsce bezpłatny dostęp do edukacji, prawo to przysługuje również dzieciom niepełnosprawnym. Dla dziecko jest to przysługujące mu prawo, dla rodziców i systemu edukacji obowiązek, który należy spełniać.
Od przedszkola do …

Bez względu na rodzaj i specyfikę niepełnosprawności każde dziecko musi być objęte edukacją, czyli musi znaleźć się przedszkole lub szkoła, która stworzy dziecku odpowiednie warunki nauki i wychowania. Z kolei rodzice, bez względu na to czy pogodzili się z niepełnosprawnością dziecka czy nie, czy ją zaakceptowali czy się jej wstydzą i pragną ją ukryć przed światem – muszą zadbać o realizacje przez dziecko obowiązku szkolnego.

Przedszkole

Uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych nie jest obowiązkowe, ale niezwykle potrzebne zwłaszcza dziecku niepełnosprawnemu, które ze względu na własne ograniczenia może mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami. Wszystkie dzieci sześcioletnie mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego Dlatego też obok zwykłych przedszkoli istnieją przedszkola integracyjne i specjalne. W niektórych przedszkolach masowych tworzone są oddziały integracyjne. Najczęściej w takim oddziale jest 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych i do 20 dzieci zdrowych. Przedszkola specjalne charakteryzują się grupami liczącymi do 10 osób i skupiają dzieci o określonej niepełnosprawności – dzieci niedosłyszące, niedowidzące, z upośledzeniem umysłowym, dzieci z autyzmem.

Polecamy: Urodziny Karoliny

Szkoła

Dziecko niepełnosprawne może realizować obowiązek szkolny w szkołach masowych, integracyjnych lub specjalnych, w zależności od wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Jednak co ważne, rodzic nie musi godzić się na realizację obowiązku szkolnego przez dziecko w odległym od miejsca zamieszkania ośrodku szkolno – wychowawczym, może zwrócić się do władz gminy o utworzenie w miejscu zamieszkania dziecka klasy integracyjnej lub specjalnej na terenie szkoły. To czy taka klasa zostanie utworzona zależy w dużej mierze od zamożności gminy. Obowiązek szkolny dzieci niepełnosprawne mogą również realizować w formie nauczania indywidualnego. To jaką formę edukacji wybrać dla dziecka zależy od jego niepełnosprawności i osobistych preferencji. Niezależnie od podjętej decyzji, jeśli dziecko nie ma upośledzenia umysłowego w stopniu znacznym lub głębokim, będzie realizowało zwykłą podstawę programową, dostosowaną do jego możliwości. 

Czytaj także: Choroby przewlekłe w czasie ciąży

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)