POLECAMY

Kiedy potrzebna jest zgoda rodziców

Nie wszyscy rodzice pokazują pracownikom szkoły czy przedszkola dokumenty wydane przez poradnie psychologiczno pedagogiczne – nie muszą tego robić. Jeśli jednak zdecydują się na ten krok, nadal nie muszą się na wszystko godzić.
Kiedy potrzebna jest zgoda rodziców

Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie wyrównawczej lub klasie terapeutycznej wymaga zgody rodziców, mimo że takie zalecenia podaje poradnia – rodzic nie musi się na nie godzić. Pozostaje tylko pytanie – kto ma wtedy rację, bo przecież każda sytuacja jest inna. A co tak właściwie kryje się pod tymi nazwami zajęć?

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Prowadzone są w grupach 4 – 8 osobowych, dla dzieci, które mają problemy z opanowaniem programu nauczania swojej klasy z zakresie danego przedmiotu. Zajęcia te prowadzi nauczyciel uczący przedmiotu: jeśli braki dotyczą fizyki – zajęcia prowadzi nauczyciel fizyki, jeśli matematyki – matematyk, języka polskiego – polonista. Liczba ta może być mniejsza – jeśli zgodę wyrazi organ prowadzący szkołę.

Zajęcia specjalistyczne

Są to trzy rodzaje zajęć:
1. korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2. logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;
3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami zachowania; zajęcia prowadzą nauczyciele – terapeuci lub socjoterapeuci; liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 uczniów.

Jeśli organ prowadzący placówkę wyrazi zgodę – zajęcia mogą mieć charakter indywidualnych.

Polecamy: Dobre maniery w kontaktach rodziców i nauczycieli

Zajęcia psychoedukacyjne

Mają na celu zapobieganie niepożądanym zachowaniom uczniów i wspieranie ich rozwoju, prowadzone są w grupach minimum 10 - cioosobowych. Prowadzą je osoby mające przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, jak również pedagog czy psycholog.

Klasa wyrównawcza a klasa terapeutyczna

Klasy wyrównawcze i klasy terapeutyczne prowadzą ci sami nauczyciele, którzy uczą w zwykłych klasach. Uczą oni w oparciu o obowiązującą podstawę programową, przy czym dostosowują wymagania, metody nauczania do potrzeb i możliwości swoich uczniów. Klasy te liczą 10 – 15 uczniów, tworzone są na początku roku szkolnego, jedna klasa tego typu może skupiać uczniów z kilku szkół.
Klasy wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu bieżącego materiału – wynikające głównie z nagromadzenia braków w wiadomościach. Z kolei klasy terapeutyczne skupiają uczniów o pojedynczych lub sprzężonych zaburzeniach, które warunkują dostosowanie form i metod pracy do specyficznych potrzeb edukacyjnych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
Jeśli mam uwagi do wydanej opini ,przez Poradnie-Czy mogę żądać o zmiane.Czy sa określone przepisy. gdyż Poradnia bez ściśle określonych przyczyn ,daje odpowiedż negatywno?Bardzo proszę o odpowiedź??