Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiana imienia lub nazwiska

W jaki sposób starać się o zmianę imienia lub nazwiska? Czy każdy może się o to ubiegać? Czy można zmienić nazwisko rodowe, czy tylko nazwisko po współmałżonku?
/ 23.02.2009 16:50
Zmiana imienia lub nazwiska

Wg prawa polskiego zmiana imienia lub nazwiska polskiego obywatela może nastąpić tylko i wyłącznie na jego własny wniosek. Nie ma znaczenia czy nazwisko jest naszym rodowym, czy przyjętym po współmałżonku. Musimy jednak we wniosku uwzględnić ważne powody zmiany, do których zaliczane są:

 • noszenie nazwiska:
  - ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  - o brzmieniu niepolskim,
  - posiadające formę imienia;
 • chęć zmiany swojego nazwiska na nazwisko, którego od dłuższego czasu używa;
 • powrót do nazwiska, które zostało zmienione.

Nie będziesz drugim Piłsudskim czy Miłoszem

Wniosek na pewno zostanie odrzucony, kiedy będziesz się starał o zamianę swojego nazwiska na nazwisko historyczne, wysławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej czy wojskowej, chyba że udokumentujesz posiadanie takiego nazwiska, przez któregoś z Twoich członków rodziny.

Urząd odrzuci także wniosek, jeśli zaistnieją podejrzenia, że wnioskodawca chce zmienić swoją tożsamość, aby ułatwić sobie działalność przestępczą.

Konsekwencje zamiany nazwiska

Zmiana nazwiska obojga rodziców przechodzi automatycznie na małoletnie dzieci, ale gdy skończą 14 lat potrzebna jest ich zgoda. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, jest nieznany albo pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej.

O zmianie imienia lub nazwiska rozstrzyga kierownik Urzędu Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy.

Krok po kroku

W odpowiednim dla naszego zameldowania Urzędzie Stanu Cywilnego musimy złożyć:

 • wniosek o zmianę imienia i nazwiska,
 • ankietę osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska,
 • odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy – jeśli urodzeni jesteśmy poza Kościołem,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, który został zawarty poza Kościołem,
 • odpis wyroku sądowego orzekającego rozwód, jeśli wnioskodawca jest po rozwodzie,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka małoletnich dzieci, jeżeli zmiana je obejmuje,
 • zgodę drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego dziecka,
 • zgodę dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 14 lat,
 • do wglądu dowód osobisty,
 • w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej, postanowienie władzy opiekuńczej o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,zgodę władzy opiekuńczej na zmianę nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej.

Do wniosku należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska. Zwolnienie z opłaty za wydanie takiej decyzji przysługuje osobom i potomkom osób, którym bezprawnie zmieniono nazwisko.

Po złożeniu wszystkich dokumentów urząd powinien w ciągu miesiąca wydać decyzję. W sprawach szczególnie skomplikowanych sprawa może przeciągnąć się nawet do 2 miesięcy.

W przypadku otrzymania niezadawalającej nas decyzji przysługuje nam odwołanie, które w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam decyzji wnosimy do wojewody za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.