Procedura adopcyjna krok po kroku

Jeśli myślisz o adopcji dziecka, powinnaś przygotować się na długą i skomplikowaną procedurę. Przysposobienie dziecka składa się bowiem z kilku ważnych etapów. W naszym artykule tłumaczymy krok po kroku, co będziesz musiała zrobić, zanim uda ci się zaadoptować upragnione dziecko.

Nad procesem przysposobienia czuwają w pierwszej fazie ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, później także sądy rodzinne.

1 krok adopcji - wizyta w ośrodku adopcyjnym

Rodzic, który jest zdecydowany przysposobić dziecko, powinien zjawić się z wybranym ośrodku adopcyjnym. Najlepiej zadzwonić wcześniej albo skorzystać z formularza w Internecie, by umówić się na spotkanie z pracownikiem. 

Pierwsze spotkanie to zwykle rozmowa informacyjna. Rodzice zostaną przepytani o ich oczekiwania wobec dziecka i to co mogą mu zaoferować. Zapoznają się też z formalnymi wymogami, jakie muszą spełnić, z procedurą adopcyjną, przekażą wstępne informacje o sobie. Otrzymają też wykaz dokumentów, które należy zgłosić, aby uruchomić procedurę.

Wymagane dokumenty:

  • życiorys,
  • odpis aktu małżeństwa (aktualny) (w razie wcześniejszego rozwodu - akt rozwodowy),
  • odpis aktu urodzenia – rodzice nie pozostający w związku małżeńskim,
  • potwierdzenie stałego zameldowania,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach,
  • zaświadczenia z poradni uzależnień,
  • zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia z adnotacją, że wymienione osoby mogą opiekować się dzieckiem oraz badania dodatkowe,
  • zaświadczenia lekarskie z poradni zdrowia psychicznego,
  • opinie z miejsc pracy.

Sam ośrodek wystąpi do rejestru karnego o oświadczenie o niekaralności

2 krok adopcji - ocena psychologa

Ośrodki dbają o to, by kandydaci na rodziców posiadali odpowiednie predyspozycje psychologiczne. W tym celu aranżują rozmowy z psychologiem, który po przeprowadzeniu testów wydaje odpowiednią opinię. 

3 krok adopcji - ocena warunków mieszkaniowych

Następnie pracownik bada warunki, w jakich żyją przyszli rodzice - ogląda mieszkanie, poznaje tryb życia kandydatów i ich sytuację rodzinną. W czasie tego badania nie angażuje się otoczenia np. sąsiadów, jest to raczej wywiad wewnątrzrodzinny.

Na tym etapie Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka Adopcyjnego decyduje o dopuszczeniu rodziców do dalszej procedury.

4 krok adopcji - szkolenie rodziców

Pozytywna decyzja nie przesądza jeszcze o powodzeniu adopcji – jest to dopiero połowa drogi. Przed rodzicami jeszcze szkolenie. Minimalna długość szkolenia to 35 godzin dydaktycznych. Powinno być ono prowadzone w taki sposób, a by zapewnić rodzicom aktywny udział w zajęciach.

Obowiązek posiadania świadectwa ukończenia szkolenia nie dotyczy kandydatów spokrewnionych lub spowinowaconych z dzieckiem lub sprawujących nad nim rodzinna pieczę zastępczą.

Zakres szkolenia

Pięć godzin szkolenia powinny zajmować warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do adopcji. Przyszli rodzice zapoznają się też z aspektami prawnymi przysposobienia oraz z formami pomocy państwowej dla rodziców adopcyjnych. Zajęcia obejmują również elementy rozwoju dziecka, jego zdrowia czy pielęgnacji niemowląt. Kandydaci uczestniczą w warsztatach umiejętności wychowawczych. Uczą się wspomagania rozwoju dziecka z różnorodnymi problemami czy zaburzeniami. Poznają też problematykę jawności adopcji, czyli prawdy o pochodzeniu dziecka.

Dopiero po odbyciu takiej serii zajęć, Komisja wydaje ostateczną decyzję. Gdy decyzja jest pozytywna pozostaje czekać na przedstawienie dziecka. 

5 krok adopcji - czekanie na dziecko i pierwsze spotkanie z nim

Spotkanie z dzieckiem to kolejny etap procesu adopcyjnego, który często jest jeszcze dłuższy, jednak jak argumentują niektórzy, potrzebny, aby oswoić dziecko i przyszłych rodziców z wizją ich przyszłej rodziny.

Poczytajcie o dziecku...

Zanim rodzice spotkają się z dzieckiem otrzymują pełną dokumentację na jego temat. Opinie psychologa, lekarzy, opis charakteru, wyglądu mają pomóc rodzicom podjąć decyzję o ewentualnym spotkaniu. Taki „papierowy wywiad” jest konieczny, pozwala rodzicom dokonać właściwego wyboru bez narażania dziecka na niepotrzebne cierpienia, jakich może doświadczyć w razie odmowy. 

Gdy rodzice zaakceptują dziecko, ośrodek adopcyjny aranżuje spotkanie. Odbywa się ono w domu dziecka, przy asyście opiekunów malca, w warunkach, które powinny zapewniać dziecku jak największy komfort.

6 krok adopcji - regularne odwiedziny dziecka

Jedno spotkanie nie wystarczy, kandydaci na rodziców muszą regularnie odwiedzać placówkę, bawić się z dzieckiem, poznawać je i oswajać. Ważne, żeby nawiązać więź zanim zabierze się je do domu.

Na tym etapie, należy złożyć wniosek o przysposobienie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego. 

7 krok adopcji - wniosek do sądu o zgodę na zmianę miejsca pobytu dziecka

Ośrodek adopcyjny wspiera rodziców przed sądem, dostarczając dokumentację, zebraną na początku procesu adopcyjnego. Ośrodek przesyła  opinię na temat kandydata i wniosek o zgodę na zmianę miejsca pobytu dziecka – do czasu rozprawy sądowej rozstrzygającej ten wniosek dziecko pozostaje w ośrodku adopcyjnym.

8 krok adopcji - zabranie dziecka do nowego domu

Gdy sąd wyrazi zgodę na zmianę pobytu dziecka rodzice mogą je zabrać do domu. Dla nich i dla dziecka rozpoczyna się tzw. okres preadopcyjny, w którym należy się przygotować na wizyty kuratora sądowego i pracowników ośrodka adopcyjnego.

Ten stan niepewności musi potrwać jakiś czas, aby odwiedziny w domu rodziców zastępczych dostarczyły odpowiednio dużo materiału do sporządzenia opinii dla sądu, który zadecyduje o przysposobieniu. W tym czasie całkowite koszty utrzymania malucha ponoszą przysposabiający.

9 krok adopcji - zgoda sądu na adopcję

W rozprawie o przysposobienie uczestniczą rodzice i dotychczasowy opiekun prawny dziecka.  Gdy sąd wyrazi upragnioną zgodę należy poczekać aż orzeczenie się uprawomocni.

10 krok adopcji - wizyta w urzędzie stanu cywilnego

Następnie należy udać się do urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka. W razie adopcji pełnej sporządza się nowy odpis aktu urodzenia dziecka a w rubryce rodzice wpisuje się nazwisko nowych rodziców.

Opisana procedura może różnić się zależnie od ośrodka adopcyjnego – każdy może wprowadzić dodatkowe wymogi dla zagwarantowania jak najlepszego doboru stron, oraz przygotowania rodziców adopcyjnych do pełnienia właściwych im funkcji.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/10.06.2017 18:45
i dlatego tak mało dzieci jest adoptowane