Poznaj nasz pomysł na zabawę plastyczną dla dziecka! Takie zabawy są rozwijające!

Urlop macierzyński w razie adopcji

Pracownice, które adoptowały dziecko mają prawo do urlopu, jest to tak zwany urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego. Pozwala on na sprawianie opieki nad dzieckiem, w pierwszym okresie po adopcji.
/ 07.10.2016 15:52
Poznaj nasz pomysł na zabawę plastyczną dla dziecka! Takie zabawy są rozwijające!

Prawo do urlopu

Kobieta, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Do takiego samego urlop ma prawo także kobieta, która przyjęła dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.

Z urlopu w razie adopcji kobieta może skorzystać nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Ile dni urlopu

Kobiecie, która zaadoptowała dziecko ma prawo do urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego w określonym wymiarze. Zgodnie z zasadą równości wobec prawa wymiar urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego jest identyczny z wymiarem urlopu macierzyńskiego i wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
  • 31 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
  • 33 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
  • 35 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
  • 37 tygodni w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci.

Zobacz także:Wymiar urlopu macierzyńskiego

W przypadku, jeśli pracownica przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do 9 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Przy udzielaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Rezygnacja w czasie urlopu

Pracownica, po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. Niewykorzystaną część urlopu udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko. Ojciec, który zaadoptował dziecko musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do swojego pracodawcy.

Pracownica musi także zgłosić wniosek do swojego pracodawcy. Zgłasza ona pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego. W wnioskiem musi wystąpić najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Do wniosku pracownica dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Zobacz także:Kiedy można zrezygnować z urlopu macierzyńskiego

Prawo do urlopu dodatkowego

Zgodnie ze zmianami w Kodeksie pracy pracownica ma prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w razie adopcji dziecka. Dodatkowy urlop przysługuje w wymiarze:

  • do 6 tygodni w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
  • do 8 tygodni w przypadkach jednoczesnego przyjęcia dwojga, trojga, czworga, pięciorga i więcej dzieci,
  • do 3 tygodni w przypadku przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia oraz dziecka, co do którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest udzielany jednorazowo, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Dodatkowego urlopu udziela się na pisemny wniosek pracownicy. Wniosek dodatkowy urlop w razie adopcji składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy o dodatkowy urlop w razie adopcji.

Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu pracodawca udziela na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy.