Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie

Mobbing to negatywne działania skierowane w dłuższym okresie czasu przez osobę lub grupę pracowników przeciwko konkretnej osobie. Słowo "mobbing" ma swoje źródło w języku angielskim, gdzie "to mob" oznacza molestować, szykanować, napadać, atakować. Celem mobbingu jest zniszczenie kanałów komunikacyjnych ofiary z innymi współpracownikami, zredukowani współpracy z ofiarą oraz szkodzenie więzom społecznym ofiary i uznaniu, jakim się ona cieszy. Prześladowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni (choć te pierwsze częściej), osoby wyształcone i pewne siebie, jak i mniej wykształcone, bardziej wrażliwe i delikatne.
/ 15.04.2007 20:04

Mobbing to negatywne działania skierowane w dłuższym okresie czasu przez osobę lub grupę pracowników przeciwko konkretnej osobie. Słowo "mobbing" ma swoje źródło w języku angielskim, gdzie "to mob" oznacza molestować, szykanować, napadać, atakować. Celem mobbingu jest zniszczenie kanałów komunikacyjnych ofiary z innymi współpracownikami, zredukowani współpracy z ofiarą oraz szkodzenie więzom społecznym ofiary i uznaniu, jakim się ona cieszy. Prześladowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni (choć te pierwsze częściej), osoby wyształcone i pewne siebie, jak i mniej wykształcone, bardziej wrażliwe i delikatne.
Mobbing to nie tylko straty w ludzkiej psychice, doprowadzające nawet do samobójstwa. Mobbing wywołuje także straty w przedsiębiorstwach (obniżenie wydajności pracy, zwolnienia lekarskie itp), generując dodatkowe koszty związane np. z koniecznością zatrudnienia i przeszkolenia nowego pracownika.
Na polskim rynku niewiele jest pozycji książkowych, które pokazują czym jest zjawisko mobbingu, jak je rozpoznawać, jak się przed nim bronić, jak na nie reagować i jak mu zapobiegać. Jedną z nich jest "Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie" Hansa-Jurgena Kratza.
Książka omawia zjawisko mobbingu, skupiając się na 4 fazach procesu mobbowania:

  1. Konflikt nie jest rozwiązany konstruktywnie
  2. Systematyczne dopuszczanie się terroru psychologicznego
  3. Reakcja działu personalnego
  4. Ofiara jest wykluczana z grupy pracowników.
W kolejnych rozdziałach radzi, jak zakład pracy, przełożony, sam mobbowany, koledzy z pracy i rada zakładowa mogą przeciwdziałać mobbingowi. Dzięki prostym i skutecznym regułom przedstawionym w książce, możemy pozbyć się niszczącej atmosfery mobbingu i zapobiegać psychicznemu terrorowi w miejscu pracy.

Wydawnictwo HELION