Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku wyrównawczego

Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku wyrównawczego

Kiedy kobieta w ciąży lub w okresie karmienia dziecka wykonuje pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla jej zdrowia, pracodawca ma obowiązek przenieść ją do innej pracy.
/ 26.09.2016 14:54
Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku wyrównawczego

Przepisy Kodeksu pracy zakazują zatrudniania kobiet przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac wzbronionych kobietom określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku.

Pracownica w ciąży lub karmiąca dziecko piersią jest zobowiązana do przedstawienia orzeczenia lekarskiego, z którego wynikają przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy.

W sytuacji gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy spowoduje obniżenie wynagrodzenia, tj. doprowadzi do pogorszenia jej sytuacji finansowej, kobieta ma prawo do zasiłku wyrównawczego.

Jeżeli ustaną przyczyny, z powodu których kobieta została przeniesiona do innej pracy ustaje prawo do zasiłku wyrównawczego, a pracodawca jest zobowiązany przywrócić pracownicę na stanowisko określone w umowie o pracę.

Zobacz również serwis: Praca kobiet

Należy również zaznaczyć, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za nie wykonanie przez pracodawcę w/w obowiązków grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł .

Zobacz również serwis: Zarobki

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r., Nr 31 poz. 267)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom ( Dz. U. z 2002r., Nr 127 poz. 1092)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r., Nr 69, poz. 332)