Czy wiesz w jaki sposób może zostać rozwiązana umowa o pracę?

Czy wiesz w jaki sposób może zostać rozwiązana umowa o pracę?
Są cztery główne sposoby rozwiązania umowy o pracę. Dowiedz się jakie!
/ 30.10.2017 10:56
Czy wiesz w jaki sposób może zostać rozwiązana umowa o pracę?

Umowy o pracę może zostać rozwiązana poprzez: a) porozumienie stron, b) wypowiedzenie, c) rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, d) wygaśnięcie.

Porozumienie rozwiązujące to umowa między pracodawcą a pracownikiem. W takim przypadku nie są oni zobowiązani do podawania przyczyn rozwiązania umowy. Mogą też sami zdecydować o terminie rozwiązania umowy (bez zachowania przepisów dotyczących okresów wypowiedzenia, a także w czasie trwania okresów ochronnych, np. w trakcie urlopu wypoczynkowego).

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością jednostronną. Na jej podstawie pracownik lub pracodawca żądają rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem tzw. okresów wypowiedzenia. Są one zależne od rodzaju umowy i czasu trwania stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić z woli pracownika lub pracodawcy. Zarówno jedna jak i druga strona są zobowiązane do podania jej przyczyny. Powoduje ona rozwiązania umowy natychmiast (w momencie, kiedy druga strona otrzyma informację).

Umowa o pracę może wygasnąć. Ma to miejsce w sytuacji: śmierci pracownika lub pracodawcy, ponad trzymiesięczną nieobecnością w pracy spowodowaną tymczasowym aresztowaniem oraz niezgłoszenie się w ciągu 7 dni do macierzystego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru.

Umowy na czas określony (w tym na okres próbny, na czas wykonywania pracy, na zastępstwo) ustaje także z upływem czasu na jaki została zawarta.

Redakcja poleca

REKLAMA