Czy na urlopie wychowawczym można pracować?

Czy na urlopie wychowawczym można pracować?
Celem urlopu wychowawczego jest umożliwienie matce, ojcu bądź opiekunowi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 4. Jednak przebywanie na urlopie wychowawczym nie wyklucza możliwości podejmowania pracy przez te osoby.
/ 04.10.2016 15:01
Czy na urlopie wychowawczym można pracować?

Warunki

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownik ma prawo w czasie urlopu wychowawczego podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy lub innego pracodawcy albo inną działalność (nie zarobkową), a także naukę lub szkolenie, pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Warto zaznaczyć, że pracownik podejmujący pracę lub naukę w czasie urlopu wychowawczego nie ma obowiązku zawiadamiać o tym swojego pracodawcy. Nie musi także uzyskać od niego zgody.

Praca zarobkowa

Pracą zarobkową, jaką może podjąć pracownik w czasie urlopu wychowawczego jest praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o świadczenie usług. Przepisy nie określają wymiaru tej pracy. Jednak podstawowym warunkiem jest to, aby umożliwiała ona pracownikowi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Tak więc na pewno nie może być to praca na cały etat, ale na pewno spełnia ten wymóg praca lub działalność podejmowana w domu.

Zobacz również serwis: Praca

Odwołanie z urlopu

W przypadku gdy pracodawca ustali, że pracownik zaprzestał osobistej opieki nad dzieckiem, wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości, ale nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Niestawienie się do pracy we wskazanych terminach jest jednoznaczne z naruszeniem przez pracownika podstawowego obowiązku pracowniczego i uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Zobacz również serwis: Praca kobiet

Pracodawca postępuje podobnie jeśli stwierdzi, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie przez okres przekraczający 3 miesiące.

Czasowe, krótkotrwałe wykonywanie pracy lub innej działalności albo nauka na krótkotrwałym kursie nie uzasadnia odwołania z urlopu.

Redakcja poleca

REKLAMA