Zmiana i ustanie stosunku pracy

Tryb rozwiązania umów o prace ( art.30 k.p): na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem)...
/ 16.04.2009 09:58
Tryb rozwiązania umów o pracę (art. 30 k.p.)
 • na mocy porozumienia stron
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia)
 • z upływem czasu na jaki była zawarta
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
 • wygaśnięcie umowy
Poprzez wypowiedzenie rozwiązujemy umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony oraz umowę zawarta na okres próbny. Umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana tylko wtedy, gdy została zawarta na czas dłuższy niż pół roku i strony zawierające umowę przewidziały dopuszczalność jej rozwiązania za wypowiedzeniem (art .33 k.p.)

Zmiana i ustanie stosunku pracy

Długość wypowiedzenia jest jednakowa dla pracownika i dla pracodawcy. Dla umów zawartych na czas nieokreślony długość ta uzależniona jest od stażu pracy (art.36&1 k.p) .

I tak :
 • 2 tygodnie, przy stażu pracy krótszym niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc przy stażu pracy równym 6 miesięcy
 • 3 miesiące przy stażu pracy wynoszącym co najmniej 3 lata.
Umowy zawarte na okres próbny (art.34 k.p.)
Dla tych umów okres wypowiedzenia zależy od długości okresu próbnego:
 • 3 dni robocze, przy 2 tygodniowym okresie próbnym
 • tydzień, przy okresie próbnym dłuższym niż dwa tygodnie
 • 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi trzy miesiące
Gdy umowa zawarta na czas określony zawiera odpowiednia klauzulę, może być rozwiązana za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art.33 k.p)

Wypowiedzenie dla umowy zawartej na czas zastępstwa nieobecnego pracownika wynosi 3 dni robocze. (art. 331 k.p).

Jeżeli okres wypowiedzenia liczy co najmniej dwa tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni robocze w okresie 2 tyg. i jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3 dni robocze w okresie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia art 361 k.p.

Arkadiusz Czapla
źródło: artykuly.com.pl

Redakcja poleca

REKLAMA