Zatarcie skazania

Z chwilą uprawomocnienia się skazującego wyroku karnego okoliczność o tym fakcie trafia do Krajowego Rejestru Karnego. Nie oznacza to jednak, że z powodu grzechów przeszłości osoba taka do końca życia będzie miała status osoby karanej.
/ 30.06.2007 10:33
Z chwilą uprawomocnienia się skazującego wyroku karnego okoliczność o tym fakcie trafia do Krajowego Rejestru Karnego. Nie oznacza to jednak, że z powodu grzechów przeszłości osoba taka do końca życia będzie miała status osoby karanej. Fakt skazania ulega bowiem zatarciu i po upływie określonego czasu rejestr karny takiej osoby zostaje wyczyszczony.

wyrokSkazanie ulega zatarciu z mocy prawa w następującym czasie:

  • 10 lat: dla kary pozbawienia wolności
  • 5 lat: dla kary grzywny lub ograniczenia wolności
  • 1 rok: w przypadku odstąpienia od wymierzenia kary.

Zatarcie skazania następujące z mocy prawa nie wymaga żadnej konstytutywnej decyzji czy działania skazanego, a jedynie stwierdzenia zaistnienia przesłanki formalnej i usunięcia karty karnej z rejestru skazanych. Leży to w gestii Krajowego Rejestru Karnego.

Bieg okresów wymaganych do zatarcia skazania rozpoczyna się od faktycznego odbycia kary, uznania jej za odbytą (art. 82 k.k.) lub wykonaną (art. 83 k.k.), od zakończenia okresu na jaki orzeczono środek karny, od wykonania środka karnego lub uznania go za wykonany (art. 84 § 1 k.k.), od uiszczenia grzywny w całości lub jej umorzenia (art. 51 k.k.w.), od daty wydania indywidualnego aktu łaski lub od daty określonej w ustawie o amnestii, wreszcie od przedawnienia wykonania kar lub środków karnych.

Zatarcie na wniosek skazanego

uniewąznienie skazaniaZatarcie skazania co do kary pozbawienia wolności może również nastąpić po upływie 5 lat od chwili wykonania kary nie większej jak 3 lata pozbawienia wolności. Natomiast w przypadku skazania na karę grzywny lub ograniczenia wolności wcześniejsze zatarcie skazania jest możliwe po upływie 3 lat od chwili wykonania kary.

O wcześniejszym zatarciu skazania na wniosek skazanego rozstrzyga sąd, który wydał wyrok skazujący, w oparciu o przesłanki formalne (upływu wymaganego okresu czasu) oraz postawę skazanego po wydaniu wyroku (przestrzeganie porządku prawnego).

Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Redakcja poleca

REKLAMA