Umowa z fachowcem

kobieta, umowa, porady prawne
Zanim dasz fachowcowi gotówkę, koniecznie spisz z nim umowę. Gdyby majster źle wywiązał się ze zlecenia, łatwiej ci będzie dochodzić swoich praw. Oszczędzisz czas, pieniądze i nerwy.
/ 16.03.2009 14:34
kobieta, umowa, porady prawne

Umowę najlepiej sporządzić na piśmie (wzór zamieszczamy na następnej stronie). Ustna też jest ważna, ale w razie ewentualnego sporu sądowego jej wiarygodność muszą potwierdzić świadkowie. W przeciwnym razie możesz mieć trudności z udowodnieniem swoich racji. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami prawa, wszystkie umowy, których wartość przekracza 2 tysiące, powinny być sporządzone na piśmie.

Określ strony umowy
Musisz podać swoje dane (imię, nazwisko, adres), a także dane fachowca (nazwę i adres firmy, którą angażujesz).

Uzgodnij termin
W umowie powinna znaleźć się data rozpoczęcia i zakończenia prac. Niewykonanie ich w terminie pociąga za sobą określone konsekwencje.

Określ sankcje
Ustal z fachowcem, następstwa niewykonania zleconych robót (np. karę finansową).

Ustal cenę
W umowie musi znaleźć się kwota, którą ustalacie jako zapłatę za pracę. Jeśli dałaś zaliczkę lub zadatek, też to zaznacz.

Opisz zakres prac
Sprecyzuj, na czym mają polegać prace (szczegóły wykonania, montaż). Możesz też dołączyć do umowy swój projekt.

Warto wiedzieć
Wiele osób myli pojęcie zadatku i zaliczki. Różnica sprowadza się do zwrotu pieniędzy w wypadku,
gdy jedna ze stron nie dotrzyma warunków umowy.
Zadatek – jeśli fachowiec nie wykona umowy, możesz domagać się zwrotu zadatku w wysokości dwukrotności wpłaconych pieniędzy. Gdy to ty zrezygnujesz z usług fachowca – zadatek przepada.
Zaliczka – gdy fachowiec zrezygnuje z pracy, musi zwrócić wypłaconą mu zaliczkę. Gdy ty odstępujesz
od umowy – zaliczka przepada.


Wzór umowy

Umowa o dzieło
Zawarta w dniu 9 marca 2009 r. w Warszawie między Barbarą Burzyńska, zam. w Warszawie, przy ul. Gwiaździstej 13, zwaną dalej Zamawiającą a Jerzym Dudkiem, zam. w Milanówku, przy ul.  Zielonej 2 (prowadzącym działalność gospodarczą pod nr. ewid. 10665, zwanym dalej Wykonawcą.
1
Zamawiająca zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i oddania Zamawiającej robót budowlanych w łazience.
2
Strony ustalają następujący zakres robót:
* prace murarskie polegające na wyrównaniu ścian,
* wymiana wanny i umywalki,
* pomalowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną,
* położenie glazury i terakoty.
3
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć remont 16 marca 2009 r. i zakończyć wykonanie dzieła 
30 marca 2009 r.
4
Strony ustalają następujący sposób przeprowadzenia prac: Zamawiająca przygotuje mieszkanie do rozpoczęcia prac w dniu 16 marca, czyli w terminie rozpoczęcia robót. Wykonawca nabędzie materiały budowlane potrzebne do przeprowadzenia prac. Wykonawca po wykonaniu wszystkich prac uporządkuje pomieszczenie, w którym były wykonywane.
5
Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione prace na łączną kwotę 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). W dniu podpisania umowy Zamawiająca wypłaca Wykonawcy tytułem zaliczki na zakup materiałów budowlanych 20 proc. umówionego wynagrodzenia, tj. kwotę 600 zł
(słownie sześćset złotych), a Wykonawca kwituje odbiór wymienionej kwoty. Wypłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po przyjęciu prac przez Zamawiającą.
6
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych w wysokości 20% wynagrodzenia.
7
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiająca  (podpis)           Wykonawca (podpis)

Redakcja poleca

REKLAMA