Kary porządkowe

Na każdym pracowniku spoczywają mniejsze lub większe obowiązki wynikające albo z wewnętrznych regulaminów pracodawcy, albo też bezpośrednio z kodeksu pracy. Za naruszenie obowiązków pracowniczych Pracodawca ma prawo nałożyć jedną z następujących kar porządkowych...
/ 23.06.2007 12:17
Na każdym pracowniku spoczywają mniejsze lub większe obowiązki wynikające albo z wewnętrznych regulaminów pracodawcy, albo też bezpośrednio z kodeksu pracy.

karaZa naruszenie obowiązków pracowniczych Pracodawca ma prawo nałożyć jedną z następujących kar porządkowych:
- karę upomnienia
- karę nagany
- karę pieniężną

Dopuszczalność stosowania kary upomnienia lub nagany została ukształtowana szerzej niż dopuszczalność stosowania kary pieniężnej. Dopuszczalność zastosowania kary pieniężnej została bowiem ograniczona tylko do naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i do ściśle określonych, poważnych naruszeń porządku pracy, polegających na opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, stawieniu się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywaniu alkoholu w czasie pracy.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. W szczególny sposób została ustalona maksymalna wysokość kary pieniężnej w wypadku opuszczenia przez pracownika kilku kolejnych dni pracy bez usprawiedliwienia. Za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy może być nałożona kara w wysokości jednodniowego wynagrodzenia pracownika.

Kara porządkowa nie może zostać nałożona po upływie dwóch tygodni od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu przez pracownika porządku i po upływie trzech miesięcy od tego naruszenia. Za dzień nałożenia kary należy uznać dzień, w którym pracownik został zawiadomiony o ukaraniu, a nie dzień, w którym pracodawca podjął decyzję o ukaraniu. Przed nałożeniem kary niezbędne jest wysłuchanie pracownika przez kierownika lub inną uprawnioną osobę do nakładania kar. Nałożenie przez pracownika kary porządkowej bez uprzedniego jego wysłuchania stanowi uchybienie proceduralne, które daje pracownikowi podstawę do złożenia sprzeciwu, a w razie jego nieuwzględnienia przez pracodawcę - do dochodzenia uchylenia kary na drodze sądowej.

kara pieniężnaJeżeli pracownik nie może być wysłuchany z powodu nieobecności w pracy, to nie rozpoczyna się lub ulega zawieszeniu bieg dwutygodniowego terminu przedawnienia karalności liczonego od chwili powzięcia przez pracodawcę wiadomości o popełnieniu przez pracownika naruszenia porządkowego. Nie ulega natomiast zawieszeniu bieg trzymiesięcznego terminu przedawnienia karalności liczonego od dnia popełnienia przez pracownika naruszenia porządkowego. Nawet jeżeli pracownik jest nieobecny w pracy i pracodawca nie może go wysłuchać, to z chwilą upływu trzech miesięcy od chwili popełnienia przez pracownika naruszenia porządkowego nastąpi przedawnienie karalności.

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

Redakcja poleca

REKLAMA