Lokata Bankowa czy Fundusz Inwestycyjny?

Przy obecnym rozwoju gospodarki oraz coraz nowszych możliwościach inwestycyjnych, lokaty bankowe, nawet o najwyższych stopach procentowych, są mniej korzystne w porównaniu np. do funduszy inwestycyjnych.
/ 11.03.2008 14:36
Przy obecnym rozwoju gospodarki oraz coraz nowszych możliwościach inwestycyjnych, lokaty bankowe, nawet o najwyższych stopach procentowych, są mniej korzystne w porównaniu np. do funduszy inwestycyjnych.

Lokata ma jeden atut: zysk jest pewny i nieobarczony żadnym ryzykiem finansowym. Ale zgodnie z popularnym przysłowiem, „kto nie ryzykuje ten nie ma”, od paru lat bardzo popularnym mechanizmem są wspomniane wcześniej fundusze inwestycyjne. Na naszym dość młodym rynku były sytuacje, gdzie indywidualni inwestorzy tracili majątki na źle lokowanych funduszach, złych decyzjach czy bezpośredniej grze na giełdzie. Bez osobistego doradcy trudno jest poruszać się po świecie finansów osobom, które nie mają na co dzień do czynienia z rynkami finansowymi. Dzięki funduszom klienci dotychczas niemający czasu i odpowiedniego przygotowania teoretycznego, mogli ze spokojem o swoje finanse uczestniczyć w tym jakże ekscytującym świecie inwestycji.

Ponieważ wybór funduszy jest ogromny, doradca nie ma problemu z dobraniem odpowiedniej strategii inwestycji. Fundusze inwestycyjne to nic innego jak powierzanie swojego kapitału fachowcom, którzy posługując się swoją wiedzą i doświadczeniem, inwestują go przeważnie na giełdzie w odpowiednie akcje. Mogą też kupować różne surowce, obligacje emitowane przez państwo, waluty itp.

Fundusze charakteryzują się różnym stopniem ryzyka. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na istotną sprawę. Mianowicie inwestycja w fundusze nie jest gwarantowana, tzn. zainwestowany kapitał nie jest chroniony i może się zdarzyć taka sytuacja, że po pewnym czasie inwestor straci. Natomiast w przypadku lokat zysk jest z góry ustalony, ale często jest zbyt niski w stosunku do oczekiwań klientów.

Mądrze dobrany do możliwości ryzyka portfel eliminuje taką sytuację, ponieważ w ofercie jest wiele funduszy, które są mało ryzykowne. Np. fundusze pieniężne, inwestują w lokaty międzybankowe i są one najmniej ryzykowne, ale zysk z nich jest porównywalny do zysku z lokat. Kolejne to fundusze obligacyjne. Tutaj już zyski są wyższe, ale w dalszym ciągu bezpieczne, gdyż stopa zwrotu z obligacji jest z góry określona. Następne fundusze to fundusze zrównoważone, gdzie ryzyko jest już wyższe, ponieważ inwestują one w dużej części w akcje. No i pozostają same fundusze akcyjne, które przynoszą najwyższy zysk ze wszystkich, ale ich ryzyko jest znacznie większe, ponieważ związane są bezpośrednio z tym, co dzieje się na warszawskim parkiecie.
Z inwestycjami w fundusze związane są prowizje i opłaty. Są prowizje za zakup jednostek, prowizje za wycofanie jednostek, opłaty za zarządzanie i inne często ukryte, dlatego też najlepiej zdać się na poradę fachowego doradcy finansowego.

Karol Grymuła
Doradca Finansowy
Gold Finance


Słownik termiów finansowych

Lokata bankowa - Forma umowy z bankiem, na mocy której bank zobowiązuje się wypłacić kwotę, którą zdeponował klient, po określonym czasie wraz z należnymi odsetkami.

Fundusz inwestycyjny - Całość majątku powstałego z wpłat udziałowców w postaci obligacji, akcji, papierów wartościowych rynku pieniężnego, skryptów dłużnych, terminowych kontraktów finansowych, a nawet nieruchomości. Jest lokowana w papiery wartościowe w celu uzyskania zysku.

Redakcja poleca

REKLAMA