Kto jest przedsiębiorcą

Kto jest przedsiębiorcą
Przedsiębiorca to podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Jego definicję odnajdujemy zarówno w kodeksie cywilnym jak i w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Należy wiedzieć kim jest przedsiębiorca, gdyż to w relacjach z nim konsument jest chroniony.
/ 16.02.2010 09:11
Kto jest przedsiębiorcą

Konsument jest podmiotem chronionym przez współczesny system prawny. Jest on jednak chroniony tylko przed przedsiębiorcą, a więc podmiotem teoretycznie silniejszym na rynku.

Definicja

Obecnie obowiązujący Kodeks cywilny w art. 43(1)-43(10) definiuje, kto jest przedsiębiorcą oraz jakich oznaczeń w obrocie gospodarczym musi on używać. Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) par. 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Kto może być przedsiębiorcą

Przedsiębiorcą mogą być każdy z podmiotów prawa cywilnego. Kodeks cywilny wśród podmiotów prawa wymienia osoby fizyczne, czyli ludzi, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Jeżeli każdy wie kim jest osoba fizyczna (bo jest to każdy człowiek) tak dwa pozostałe podmioty wymagają krótszego wyjaśnienia.

Osoby prawne

Osobami prawnymi są jednostki organizacyjne które ustawa przyznaje osobowość prawną. Do takich podmiotów zaliczamy:

  • spółki kapitałowe prawa handlowego- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

Są to najczęściej spotykane w codziennej rzeczywistości osoby prawne.

Ułomne osoby prawne

Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną określa się potocznie jako ułomne osoby prawne. Do tego rodzaju tworów zaliczamy:

  • spółki osobowe prawa handlowego- spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo- akcyjną;
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • stowarzyszenia zwykłe,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,
  • spółki akcyjne w organizacji.

Podsumowanie

Konsumentem może być jedynie osoba fizyczna. Natomiast jak widać w roli przedsiębiorcy może występować każdy z podmiotów prawa cywilnego. Warto wiedzieć także, że za przedsiębiorcę nie uważa się spółki cywilnej. Przedsiębiorcami są wspólnicy takiej spółki.

Redakcja poleca

REKLAMA