Konkurs „Ondine”

Ondine fot. Monolith Films
W związku z premierą filmu „Ondine” mamy dla was konkurs
/ 23.04.2010 13:56
Ondine fot. Monolith Films

W filmie „Ondine” rybak w trakcie połowu wyławia z morza piękną kobietę i od tej pory jego życie zmienia się na lepsze.

Zadanie konkursowe
Gdybyś złowiła złotą rybkę i mogła wypowiedzieć jedno marzenie, żeby się spełniło, to o co poprosisz?

Weź udział w konkursie


Do wygrania 5 zestawów do kąpieli. W skład zestawu wchodzi:
- sól do kąpieli
- olejek do kąpieli
- peeling żelowy pod prysznic i do kąpieli
- mydło glicerynowe ręcznie robionePrzeczytaj regulamin konkursu:


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1.Organizatorem konkursu pod nazwą  „Ondine” (dalej zwany „Konkursem”) jest spółka „Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej polki.pl
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są zestawy do kąpieli– 5 sztuk
 
 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie internetowej: polki.pl
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 23.04.2010 r. do 07.05.2010 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Konkursie na stronie internetowej polki.pl
2.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone 12.05.2010 r. na stronie internetowej: polki.pl
 
3.  ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 
3.1. Konkurs polegać będzie na odpowiedzi na zadane pytanie na forum.polki.pl
3.2. Laureatów wybiera Redakcja polki.pl
3.3. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
3.4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.6. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3.7. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
 
4.1. Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.2 w dniu 12.05.2010r.
4.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej w dniu 12.05.2010r. poprzez publikację listy zwycięzców na stronie polki.pl oraz wysłanie informacji o wygranej i sposobie dostarczenia nagrody na prywatną skrzynkę użytkownika na stronie www.forum.polki.pl
4.3. W przypadku, nie dostarczenia danych adresowych przez laureata w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody.
 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronie internetowej polki.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: „Edipresse Polska” S.A. Redakcja Babyonline.pl, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Wygraj książki Woody Allena”.
5.2. Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
5.4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
5.5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
5.6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
5.9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
- nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.
- świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Organizator

Redakcja poleca

REKLAMA