REGULAMIN „KLUBU POLKI REKOMENDUJĄ”

Niniejszy regulamin jest uzupełnieniem Regulaminu o postanowienia odnoszące się wyłącznie do Polki.pl rekomendują. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie szczegółowym stosuje się postanowienia Regulaminu.

§ 1.
SŁOWNIK POJĘĆ

Następujące pojęcia użyte w niniejszym regulaminie szczegółowym oznaczają odpowiednio:

 1. Akcja – konkurs, prowadzony przez Organizatora, stanowiący rekrutację Testerek do Testu. Organizator przesyła informacje o nowych Akcjach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia na Stronie internetowej.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, zlecająca Organizatorowi przeprowadzenie Testu lub innej akcji marketingowej.
 3. Organizator – Burda Media Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15 (02 - 674 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000574730, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 931051710, NIP: 8971411483, o kapitale zakładowym 44.691.550,00 zł, wpisana do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami pod nr 000106729 posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z Załącznikiem nr I Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  
 4. Opinia – opinia wystawiona przez Testerkę po przetestowaniu Produktu.
 5. Produkt lub Produkty – produkt lub produkty ufundowane przez Klienta, przekazywane Testerkom, będące przedmiotem Testu.
 6. Recenzentka – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji, tj. posiada Konto użytkownika oraz wyraziła zgodę na uczestniczenie w klubie Polki.pl rekomendują.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.
 8. Strona internetowa – strona internetowa klubu Polki.pl rekomendują prowadzona przez Organizatora pod adresem: https://polki.pl/opinie.html
 9. Test – działanie prowadzone przez Organizatora na zlecenie Klienta, polegające na testowaniu i badaniu opinii o Produktach oraz ich stosowaniu. Celem Testu jest poznanie opinii Testerek o Produktach. Organizator przesyła informacje o nowych Testach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej.
 10. Testerka – Recenzentka, która została wybrana przez Organizatora w ramach Akcji do udziału w danym Teście.

§ 2.
ZASADY PROWADZENIA AKCJI. WYBÓR TESTEREK DO TESTU

 1. W Teście może wziąć udział Recenzentka, tj. Użytkownik, który podczas Rejestracji lub po zalogowaniu do Konta użytkownika w serwisie polki.pl wyraził zgodę na uczestniczenie w klubie Polki.pl rekomendują. Organizator Akcji zastrzega, że oprócz warunków wskazanych w ust. 5 poniżej, w zależności od rodzaju Produktu wymagać może również spełnienia dodatkowych kryteriów np.: określonego wieku Recenzentki, potrzeb pielęgnacyjnych, wcześniejszego uczestnictwa w Testach (ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia ankiety po Teście zgodnie z harmonogramem i pozostawienia Opinii), braku stwierdzenia łamania Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, aktywności na portalu Instagram oraz liczby obserwujących profil na tym portalu, jak również innych kryteriów wybranych przez Organizatora.
 2. W Teście nie może brać udziału pracownik, przedstawiciel, współpracownik i członek organów Organizatora lub Klienta, jak również podmiotów z nimi powiązanych i członków ich rodzin. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną zatrudnienia. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 
 3. Każda Recenzentka może wziąć udział w Akcji do danego Testu tylko jeden raz.
 4. Organizator każdorazowo przesyła informacje o nowych Akcjach i Testach na adres email Recenzentki oraz zamieszcza ogłoszenia o dostępnych Testach na Stronie internetowej. Ogłoszenie zawiera w szczególności informacje dotyczące: czasu trwania Akcji i Testu oraz terminów zgłoszeń do Akcji, liczby Testerek, które mogą zostać wyłonione w Akcji i tym samym wziąć udział w Teście, nazwę i opis Produktów, które można wygrać w Akcji, przebiegu Akcji i Testu, terminu wypełniania ankiety i zamieszczania Opinii.
 5. W celu wzięcia udziału w Akcji (czyli konkursie stanowiącym rekrutację do Testu) Recenzentka powinna:
  1. zalogować się na Konto użytkownika;
  2. wybrać spośród listy dostępnych Testów znajdującej się na Stronie internetowej Test, w którym Recenzentka chce wziąć udział. Po kliknięciu w wybrany Test Recenzentka zostanie przekierowana do formularza zgłoszeniowego do Testu;
  3. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
  4. udzielić odpowiedzi na pytania otwarte stanowiące część formularza zgłoszeniowego;
  5. udzielić wymaganych zgód dot. przetwarzania danych osobowych;
  6. przesłać formularz zgłoszeniowy do Organizatora za pomocą znajdującego się na dole formularza przycisku „Wyślij”.
 6. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi, Organizator wybierze najlepsze odpowiedzi w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście. Przy wyborze najlepszych odpowiedzi Organizator będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę adekwatność odpowiedzi, walory artystyczne odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość Recenzentki – autorki odpowiedzi. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
 7. Laureatami Akcji, czyli Testerkami zakwalifikowanymi do udziału w Teście w liczbie każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o Teście zostaną Recenzentki, spełniające kryteria, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz których odpowiedzi na pytanie otwarte zostaną uznane przez Organizatora za najlepsze zgodnie z ust. 6 powyżej. 
 8. Testerki zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do Testu za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany przy Rejestracji jak również poprzez umieszczenie informacji obejmującej imię, pierwszą literę nazwiska oraz miasto pod informacją o Akcji.    
 9. Produkty zostaną wysłane do Testerek pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Testerki o wygranej.
 10. W przypadku nie podjęcia przez Testerkę Produktów w terminie 14 dni od dnia postawienia ich do dyspozycji Testerki, prawo do nagrody wygasa.
 11. W przypadku, jeżeli wartość każdego z Produktów nie przekroczy kwoty 2000 zł, będą one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).
 12. W przypadku, jeżeli wartość Produktu przekroczy kwotę 2000 zł, Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Testerce Produktów, obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu Klient ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Produktu, z której zostanie pobrany przez Organizatora należny podatek z tytułu wygranej.
 13. Produkty otrzymane od Organizatora nie są przeznaczone do dalszej odsprzedaży.  
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem Testerki za działanie Produktów. Testerka każdorazowo ma obowiązek zapoznać się z treścią informacji dołączonych lub zamieszczonych na opakowaniu Produktu, w tym wskazaniami i przeciwskazaniami do ich używania. W przypadku wątpliwości w zakresie stosowania danego Produktu, Testerka powinna skontaktować się ze specjalistą, w tym lekarzem lub farmaceutą. Po więcej informacji na temat działania danego Produktu Testerka może zwrócić się również do producenta Produktu pod adresem lub numerem wskazanym przez niego na opakowaniu. 

§ 3.
ZASADY PROWADZENIA TESTU

 1. Test polega na przetestowaniu otrzymanych przez Testerkę Produktów i przekazaniu Organizatorowi Opinii dotyczącej Produktów. W tym celu, Testerka otrzyma za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym do Testu:
  1. link do ankiety, którą zobowiązana jest wypełnić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście; lub / oraz
  2. prośbę o umieszczenie Opinii o przetestowanych Produktach we wskazanym przez Organizatora miejscu, którą zobowiązana jest zamieścić w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Teście.
 2. W przypadku, jeżeli Testerka nie wypełni ankiety lub/oraz nie umieści swojej Opinii o testowanych we wskazanym przez Organizatora miejscu, Organizator może wykluczyć Testerkę z grona osób, które mogą zostać zakwalifikowane do kolejnych Testów.
 3. Wystawienie Opinii przez Testerkę jest równoznaczne z jej oświadczeniem o przetestowaniu Produktu. 
 4. Opinia musi spełniać wymogi obowiązującego prawa oraz odzwierciedlać rzetelnie faktyczne odczucia Testerki po przetestowaniu Produktu Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść opublikowanej Opinii. 

§ 4.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Recenzentka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez nią w Akcji; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Akcji.
 2. Testerka niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Opinii opublikowanej przez nią we wskazanym przez Organizatora miejscu; (ii) Opinia nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują jej autorskie prawa majątkowe do Opinii.
 3. Z chwilą opublikowania Opinii we wskazanym przez Organizatora miejscu Testerka udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej licencji do Opinii, na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia wynoszącym 5 lat wraz z prawem do sublicencji, w szczególności na rzecz producenta Produktu, którego dotyczy Opinia, w tym udzielania sublicencji dalszych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinie utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. wykorzystanie Opinii i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy we wszystkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach internetowych, mediach społecznościowych oraz serwisach mobilnych, produktach, gadżetach i materiałach promocyjno-reklamowych, w postaci plakatów wielkopowierzchniowych, na tablicach i standach reklamowych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym ust. 3.
 4. Testerka udziela Organizatorowi nieodpłatnego prawa do wykonywania autorskiego prawa zależnego do opracowań Opinii wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do opracowań Opinii, w tym do tłumaczenia Opinii na języki obce, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 powyżej. 
 5. W ramach udzielonej licencji Organizator jest uprawniony do wykorzystania Opinii w całości lub w wybranej przez siebie części lub częściach.
 6. Testerka oświadcza, że upoważnia Organizatora do nieodpłatnego wykonywania w jej imieniu następujących autorskich praw osobistych w stosunku do Opinii lub utworu zależnego od Opinii, jak również ich części w zakresie: (a) prawa do nienaruszalności treści i formy; (b) prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu nieograniczonej liczbie osób, (c) prawa do oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora utworu, prawa do udostępniania go anonimowo, (d) nadzoru nad sposobem korzystania.
 7. Testerka ponosi wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną przez nią Opinię. W przypadku wystąpienia osoby trzeciej lub podmiotu trzeciego przeciwko Organizatorowi z roszczeniami pozostającymi w związku z rozporządzaniem lub korzystaniem przez Organizatora z Opinii, Testerka zobowiązuje się zwolnić Organizatora w trybie art. 392 Kodeksu cywilnego od obowiązku świadczenia na rzecz osoby lub podmiotu trzeciego z powyższych tytułów. 
 8.