Co w Polsce robi Sąd Najwyższy - zadania

Sąd Najwyższy fot. Fotolia
Czy to oznacza koniec demokracji?
Małgorzata Machnicka / 21.07.2017 10:30
Sąd Najwyższy fot. Fotolia
Sejm uchwalił w czwartek nową ustawę o Sądzie Najwyższym, która przewiduje m.in. możliwość przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku. Teraz ustawa trafi do Senatu.
 
Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 192 zaś 23 wstrzymało się od głosu. 

Jedna z marek oskarżona o promowanie islamu


Sąd Najwyższy zgodnie z ustawą, która reguluje jego funkcjonowanie, to organ władzy sądowniczej powołany do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Pod tym ogólnym stwierdzeniem kryje się jednak szereg zadań, które przyznane zostały na wyłączność tej instytucji. Zadania Sądu Najwyższego uregulowane zostały również w Konstytucji RP.

9 głównych zadań Sądu Najwyższego:

  1. SN stwierdza ważność wyborów do Sejmu i Senatu oraz rozpoznaje protesty wyborcze - Sąd Najwyższy rozpatruje protesty w postępowaniu nieprocesowym i wydaje postanowienie w sprawie protestów. Na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów, SN rozstrzyga o ważności wyborów (ma na to 90 dni od daty wyborów) oraz o ważności wyboru posła, przeciwko któremu wniesiono protest.
  2. SN stwierdza ważność wyborów prezydenckich - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz po rozpoznaniu protestów SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.
  3. SN stwierdza ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum ws. Konstytucji RP
  4. Sąd Najwyższy rozstrzyga zagadnienia budzące wątpliwości prawne - wniosek z zapytaniem do SN w konkretnej sprawie skierować mogą sądy apelacyjne. Sąd Najwyższy interpretuje niejasne przepisy i wskazuje, w jaki sposób należy przeprowadzić wykładnię obowiązującego prawa. Sąd apelacyjny jest wtedy związany udzieloną przez SN odpowiedzią.
  5. SN rozpoznaje kasacje oraz skargi kasacyjne - kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia prawomocnego wyroku, który zapadł w postępowaniu karnym. Jeśli chodzi o postępowanie cywilne, jej odpowiednikiem jest skarga kasacyjna.
  6. SN opiniuje ustawy oraz inne akty normatywne - to ozaorzecznia kompetencja Sądu Najwyższego, która może mieć istotny wpływ na przebieg procesu legislacyjnego. Organ opiniuje projekty ustaw oraz inne akty normatywne, na podstawie których orzekają i funkcjonują sądy. Dodatkowo, jeśli SN uzna to za celowe, może opiniować również inne ustawy w określonym przez siebie zakresie.
  7. SN wydaje rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące postępowań dyscyplinarnych sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.
  8. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego jest Przewodniczącym Trybunału Stanu - za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, przed Trybunałem Stanu mogą stanąć: Prezydent RP, Premier oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes NBP, Prezes NIK, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym premier powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.

Sieć sklepów wprowadza papierosy z marihuaną

Redakcja poleca

REKLAMA