Naturalny nie tylko z nazwy

Wy­bór od­po­wied­niej tech­no­lo­gii bu­do­wy do­mu drew­nia­ne­go to czę­sto jed­na z najważniejszych de­cy­zji, któ­ra bę­dzie wa­run­ko­wała dal­szy prze­bieg prac. De­cy­du­jąc się na wy­bra­ną tech­ni­kę war­to zwra­cać uwa­gę na wi­zu­al­ne i es­te­tycz­ne moż­li­wo­ści wy­koń­cze­nia ścian oraz ele­wa­cji. Ta­kie ce­chy wy­ka­zu­ją do­my z ba­la, któ­re moż­na za­rów­no po­zo­sta­wić w na­tu­ral­nej po­sta­ci, jak rów­nież „ob­ło­żyć” su­chym tyn­kiem.
/ 25.06.2009 11:01

Wy­bór od­po­wied­niej tech­no­lo­gii bu­do­wy do­mu drew­nia­ne­go to czę­sto jed­na z najważniejszych de­cy­zji, któ­ra bę­dzie wa­run­ko­wała dal­szy prze­bieg prac. De­cy­du­jąc się na wy­bra­ną tech­ni­kę war­to zwra­cać uwa­gę na wi­zu­al­ne i es­te­tycz­ne moż­li­wo­ści wy­koń­cze­nia ścian oraz ele­wa­cji. Ta­kie ce­chy wy­ka­zu­ją do­my z ba­la, któ­re moż­na za­rów­no po­zo­sta­wić w na­tu­ral­nej po­sta­ci, jak rów­nież „ob­ło­żyć” su­chym tyn­kiem.

Ścia­ny z ba­la ko­ja­rzą się z cie­płem i wy­go­dą. Tę­sk­no­ta za spo­ko­jem w oto­cze­niu wła­snych „czte­rech ścian” szcze­gól­nie wzra­sta po mę­czą­cym dniu. Ta­ki typ bu­dow­nic­twa po­lu­bią też mi­ło­śni­cy przy­ro­dy. Bal zwra­ca uwa­gę su­ro­wą, drew­nia­ną ele­wa­cją, pre­cy­zją wy­koń­cze­nia wę­głów czy róż­no­rod­nym kształ­tem wy­bra­ne­go ma­te­ria­łu, z któ­re­go po­wsta­je no­wy dom.

Naturalny nie tylko z nazwy

Jakie ściany?

Po pod­ję­ciu de­cy­zji o bu­do­wie do­mu z ba­la war­to uważ­nie prze­my­śleć kwe­stię kształ­tu i wiel­ko­ści wy­bra­ne­go ma­te­ria­łu, przy czym mu­si on speł­niać opty­mal­ne pa­ra­me­try ciepl­ne. Bu­du­lec po­wi­nien, więc ce­cho­wać się od­po­wied­nią sze­ro­ko­ścią – im grub­szy ma­te­riał tym cie­plej bę­dzie we­wnątrz do­mu. Ba­le w za­leż­no­ści od kli­ma­tu mo­gą mieć bar­dzo róż­ne pa­ra­me­try wiel­ko­ścio­we, któ­re wpły­ną na koszt bu­do­wy, po­nie­waż ce­na po­szcze­gól­nych kloc­ków kształ­tu­je się w za­leż­no­ści od ich wiel­ko­ści. Nie mniej waż­nym, ale też bar­dzo in­te­re­su­ją­cym punk­tem jest moż­li­wość wy­bo­ru fak­tu­ry i ko­lo­ru ele­wa­cji. Na oba te ele­men­ty wpły­wa­ją: wa­lo­ry za­sto­so­wa­ne­go im­pre­gna­tu, środ­ka ochro­ny przed szkod­ni­ka­mi, ko­lor i ga­tu­nek drew­na. Ten ostat­ni wy­bór bę­dzie miał wpływ na koń­co­wy efekt wy­koń­cze­nia czy cha­rak­ter usło­je­nia. Każ­dy ro­dzaj pnia cha­rak­te­ry­zu­je od­mien­ny od­cień, wiel­kość sło­jów lub od­por­ność na pa­nu­ją­ce wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.
Wy­bór kształ­tu wy­cię­te­go drew­na za­le­ży od gu­stu na­byw­cy i bu­du­ją­ce­go dom. Mo­że skła­dać się przy­naj­mniej z dwóch ro­dza­jów ba­li, ukła­da­nych na sie­bie i łą­czo­nych na tzw. wę­głach. W za­leż­no­ści od wiel­ko­ści wę­gły moż­na wy­koń­czyć ostat­ka­mi, któ­rych dłu­gość moż­na re­gu­lo­wać w za­leż­no­ści od po­trzeb.
Tech­no­lo­gia bu­do­wy z ba­la jest ta­ka sa­ma, mi­mo róż­no­rod­no­ści po­le­ca­nych ga­tun­ków drew­na i kształ­tów sto­so­wa­nych klo­ców. Dom rów­nie do­brze pre­zen­tu­je się po uło­że­niu z bu­dul­ca okrą­głe­go czy pro­sto­kąt­ne­go. Pod­sta­wo­we róż­ni­ce do­ty­czą fak­tu­ry ele­wa­cji oraz ko­lo­ru drew­na. W obu przy­pad­kach wy­ma­ga­na jest pre­cy­zja wy­ko­na­nia i za­cho­wa­nie re­żi­mu tech­no­lo­gicz­ne­go. Do­my z drew­na za­chwy­ca­ją pięk­nem, a ich nie­po­wta­rzal­ność ob­ja­wia się głów­nie w ma­te­ria­le. Każ­de drze­wo ma od­mien­ny pień, dzię­ki cze­mu każ­dy no­wo po­wsta­ją­cy dom ma swój wy­jąt­ko­wy cha­rak­ter.
 

Bernardeta Rafałko