POLECAMY

Zmiany w przepisach rodzinnych 2013

Zapomoga na dziecko nie dla każdej mamy, dłuższy urlop macierzyński... Zmian w 2013 roku jest naprawdę dużo. Oto najważniejsze z nich!
Zmiany w przepisach rodzinnych 2013 fot. Fotolia

Zmiany w przepisach 2013 - becikowe

Do tej pory świadczenie z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł) przysługiwało każdej mamie bez względu na jej sytuację finansową. Od stycznia 2013 prawo do tego becikowego mają tylko te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 1922 zł netto. Brane są pod uwagę dochody z roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o świadczenie.

Co zrobić, aby je otrzymać? Aby otrzymać becikowe, należy wniosek o jego wypłatę złożyć w urzędzie gminy. Trzeba do niego dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, kserokopię dowodu osobistego z oświadczeniem, że nikt nie brał jeszcze becikowego na to dziecko oraz zaświadczenie od lekarza, że matka dziecka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży. Konieczne będzie też zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości zarobków w rodzinie.

Zmiany w przepisach 2013 - ulga na dzieci

Osoby mające dzieci mogły odliczać od podatku 1112,04 zł rocznie na każde dziecko, niezależnie od poziomu osiąganych dochodów. Od stycznia 2013 roku tracą ulgę rodzice wychowujący jedno dziecko, jeżeli ich łączne dochody przekroczą 112 000 zł rocznie. Ta sama zasada dotyczy osób, które samotnie opiekują się swoją pociechą oraz w wypadku rodzica, który jest w związku pozamałżeńskim, a jego limit dochodu wynosi 56 000 zł rocznie. Wzrasta natomiast odpis na trzecie i kolejne dziecko (139,01 zł miesięcznie, czyli 1668,12 zł rocznie) oraz na czwarte i każde następne (?185,34 zł za miesiąc i 2224,08 zł rocznie).

Zmiany w przepisach 2013 - zaplanowane modyfikacje

Dłuższe urlopy macierzyńskie
Urlop macierzyński wynosi 20 tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe. Od 1 września 2013 r. będzie można wydłużyć go o kolejne 26 tygodni. Z tej opcji skorzysta każdy, kto w momencie wejścia w życie ustawy będzie uprawniony do urlopu macierzyńskiego. Aby skorzystać z rocznego urlopu macierzyńskiego płatnego 80% przez cały rok, trzeba będzie zadeklarować taką chęć na 14 dni przed planowaną datą porodu. Mama, która nie zadeklaruje, że chce korzystać z takiego urlopu przez rok, będzie otrzymywała świadczenie w wysokości 100% przez pierwsze pół roku. Jeśli później zdecyduje się jednak urlop przedłużyć, otrzyma przez kolejne pół roku świadczenie w wysokości 60%.

Urlop wychowawczy dla przedsiębiorców
Osoby prowadzące firmę a także te, które pracują na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, o dzieło), będą mogły wziąć urlop wychowawczy na dziecko. Warunek – opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Program "Mieszkanie dla młodych"
Od połowy 2013 r. (najpóźniej na początku 2014 r.) powinien wejść w życie program „Mieszkanie dla młodych” skierowany do osób, które nie ukończyły 35 lat. Przewiduje on 10% dopłatę do kredytu mieszkaniowego, a jeśli rodzina ma dziecko – dodatkowo 5% od wartości kredytu. Jeśli w ciągu pięciu lat w tym mieszkaniu urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko, rodzina otrzyma dodatkowe 5% wartości kredytu.

Dofinansowanie in vitro
Od 1 lipca 2013 r. ruszyć ma program zdrowotny resortu zdrowia przewidujący współfinansowanie z budżetu państwa zapłodnienia in vitro.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)