Paszport dla dziecka

Od pewnego czasu do podróżowania po krajach Unii Europejskiej wystarcza nam dowód osobisty. Do przekraczania pozostałych granic nadal posługujemy się paszportami, jednak w nowej postaci. Do niedawna w obu tych dokumentach figurowały także dzieci. Teraz, aby podróżować, potrzebują własnych dokumentów.
/ 19.07.2016 13:38

Od pewnego czasu do podróżowania po krajach Unii Europejskiej wystarcza nam dowód osobisty. Przy przekraczaniu pozostałych granic nadal posługujemy się paszportami, jednak w nowej postaci. Do niedawna w obu tych dokumentach figurowały także dzieci. Teraz, aby podróżować, potrzebują własnych dokumentów.

Jaki paszport dla dziecka?

Rodzaje paszportów wystawianych dzieciom:

  • Tymczasowy - paszport ten jest wydawany dzieciom do 5 roku życia. Jest on ważny przez okres 12 miesięcy.

Sprawdź, co daje tymczasowy dowód osobisty dla dziecka i jak go wyrobić

  • Pięcioletni - wydawany dzieciom, które ukończyły 5 lat a nie mają jeszcze 13. Na wniosek rodziców, w uzasadnionych okolicznościach, paszport pięcioletni można wydać także dziecku poniżej 5 roku życia.
  • Stały - dokument ten może być wydany, jeśli dziecko ukończyło 13 lat i jest ważny przez okres 10 lat.

Paszport dla dziecka
Kto składa wniosek?

W imieniu dziecka wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie (ważne: podpisy na wniosku rodzice składają w obecności urzędnika organu paszportowego), chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.
W przypadku braku możliwości osobistego przybycia do urzędu jednego z rodziców, musi on wyrazić pisemną zgodę na wydanie paszportu i musi być ona poświadczona notarialnie.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać paszport należy w organie paszportowym złożyć:


  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
  • dwie jednakowe aktualne fotografie spełniające wymogi biometrii;
  • w sytuacji gdy rodzice, ubiegając się o paszport dla dziecka, posiadają dowód osobisty nowego wzoru (lub jedno z nich posiada dowód osobisty starego wzoru a drugie nowego wzoru) wymagany jest zupełny odpis aktu urodzenia dziecka; gdy rodzice posiadają dowody osobiste starego wzoru z dokonanymi wpisami dzieci, wymagany jest skrócony odpis aktu urodzenia;
  • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów, albo oryginał orzeczenia sądu opiekuńczego upoważniającego do wystąpienia o paszport, lub oryginał wyroku rozwodowego powierzającego całość władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

Rodzice podczas składania wniosku powinni także dysponować dowodami osobistymi do wglądu.

Opłaty

Opłaty za wydanie paszportu wynoszą:
za paszport ważny 10 lat – 140 zł.
za paszport dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 7 lat – 30 zł.
za paszport dla dzieci, które ukończyły 7 lat a nie ukończyły lat 13 – 60 zł.
za paszport tymczasowy dla dzieci – 30 zł.
Uczniom przysługuje 50% ulga w opłacie. Aby ją uzyskać, należy przedstawić do wglądu legitymację szkolną.
 

Urszula Skirtun