I znowu do szkoły cz. 2

Radzimy rodzicom, jak i gdzie szukać finansowego wsparcia.
/ 16.03.2006 16:57
Wielu znanych ludzi zdobyło wykształcenie, a potem majątek i sławę tylko dlatego, że w pewnym momencie ktoś im pomógł, ufundował stypendium czy zapłacił za naukę. Weź z nich przykład i poszukaj dodatkowych źródeł pieniędzy. Musisz tylko uważnie się rozejrzeć.

Zacznij od urzędu gminy
Możesz wystąpić o zasiłek celowy z budżetu gminnego. Przyznaje się go na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, którymi mogą być np. wyprawka dla dziecka do szkoły, odzież, buty lub bilet miesięczny na dojazd do gimnazjum czy liceum. O zasiłek na zakup tych rzeczy może się ubiegać rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza 316 zł. Wysokość zasiłku nie jest odgórnie określona. Zależy od potrzeb i możliwości budżetu gminnego.
- Wniosek o przyznanie pomocy musisz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Rodzinie w gminie, w której jesteś zameldowana.
- Do wniosku dołącz zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, renty lub emerytury, a także alimentów, jeśli je pobierasz.

Unia też daje stypendia
Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego już w ubiegłym roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci mogli liczyć na pomoc. Stypendia przeznaczone są dla najbiedniejszych uczniów i studentów pochodzących ze wsi lub małych miast (5–20 tys. mieszkańców). Dochód w ich rodzinie nie może przekraczać 504 zł lub 583 zł, ale marszałkowie województw mogą obniżyć ten próg. Maksymalna kwota stypendium dla uczniów wynosi 250 zł na miesiąc, a dla studentów szkół wyższych 350 zł. Można je dostawać w danym roku szkolnym nie dłużej niż 10 miesięcy. Do tej pory pieniądze były zwracane dopiero po dokonaniu zakupu podręczników czy innych pomocy szkolnych, a zakup musiał być udokumentowany fakturą. Był to problem dla najbiedniejszych rodzin. W tym roku stypendia będą wypłacone w formie zaliczki odpowiadającej miesięcznej wysokości stypendium.
Wypłata kolejnej raty zasiłku nastąpi po rozliczeniu się przez ucznia z otrzymanych wcześniej środków. Zakupy można udokumentować, przedstawiając zarówno fakturę, jak i rachunki, paragony, bilety. Stypendia wypłacają marszałkowie województw za pośrednictwem szkół.
- Uczeń ubiegający się o stypendium powinien złożyć wniosek w szkole lub w starostwie w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Pomocowych.
- Wymagane jest oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej, udokumentowane zaświadczeniami o dochodach,
jeśli uczeń skończył 18 lat, trzeba też dołączyć kserokopię dowodu osobistego. Niepełnoletni składają zaświadczenie o zameldowaniu z biura meldunkowego.
- O szczegóły trzeba pytać w starostwie, bo każde województwo może wprowadzić swoje dodatkowe wymogi.

Nawet nie musisz prosić
Jeśli dostajesz zasiłek rodzinny i masz uczące się dziecko, przysługuje ci z mocy ustawy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jednorazowo otrzymasz 90 zł, a gdy dziecko podjęło naukę w szkole poza miejscem zamieszkania: to otrzymasz 80 zł, jeśli mieszka w internacie, lub 40 zł miesięcznie, jeśli codziennie dojeżdża.
- Osobom pracującym dodatek ten wypłaca pracodawca.
- Niepracujący muszą zwrócić się do wydziału świadczeń rodzinnych w urzędzie gminy i przedstawić zaświadczenie ze szkoły, że dziecko się uczy.

Szansa w lokalnych programach
Fundacja im. Stefana Batorego (niezależna organizacja pozarządowa założona przez amerykańskiego filantropa Georga Sorosa, tel. 022 536 02 00, www.batory.org.pl) prowadzi wraz z 37 lokalnymi organizacjami w całej Polsce program „Równe Szanse”.
Placówki realizujące ten program fundują stypendia uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych. Niektóre wymagają, by uczeń bardzo dobrze się uczył i był szczególnie uzdolniony, inne biorą pod uwagę przede wszystkim trudną sytuację finansową. Uczeń liceum może liczyć na stypendium w wysokości 80 zł (przez 10 miesięcy), a gimnazjalista na 60 zł, choć ta kwota może być inna w zależności od liczby złożonych wniosków i możliwości finansowych danej organizacji. Uwaga! Każda z organizacji ma inny termin składania wniosków. Niektóre wymagają dopełnienia formalności w czerwcu, inne przyjmują podania jeszcze we wrześniu.
- Aby dostać pomoc, trzeba wypełnić wniosek (często można go dostać w szkole), dołączyć zaświadczenie ze szkoły, kserokopię świadectwa oraz oświadczenie o dochodach rodziny.
- Składa się je w szkole lub organizacji.

Stypendium szkolne
Niestety, coraz rzadziej wypłacane. W dobrze zarządzanych gminach czy starostwach udaje się czasem wygospodarować niewielkie kwoty na pomoc dla biedniejszych uczniów. Czasem jest to sfinansowanie dojazdów lub obiadów w szkolnej stołówce. Niektóre szkoły prowadzące działalność gospodarczą (np. wynajmowanie sal) przyznają stypendia za dobre wyniki w nauce. Wszystko zależy jednak od operatywności szkoły.
- Na początku roku musisz więc zapytać wychowawcy, czy szkoła, do której chodzi twoje dziecko, jest w stanie udzielić wam pomocy.

Warto wiedzieć
W Polsce istnieje wiele instytucji fundujących stypendia albo pomagających w inny sposób. Każda z nich ma
określone kryteria przyznawania pomocy:
- Stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci – www. fundusz.org.pl
- Stypendium Szkół Zjednoczonego Świata – www.uwc.org.pl
- Ludowy Fundusz Stypendialny – www.psl.org.pl
- Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – www.dzielo.pl
Jeśli jesteś osobą wierzącą, nie zaszkodzi zapytać w swoim kościele lub związku wyznaniowym.

Tu możesz szukać pomocy
Oto niektóre organizacje realizujące wraz z Fundacją im. Stefana Batorego program „Równe Szanse”.
Województwo kujawsko-pomorskie:
- Pomorskie Biuro Polskiej Akcji Humanitarnej, Toruń, tel. 0 56 652 13 68
Województwo łódzkie:
- Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM, Zelów, tel. 0 44 634 34 61
- Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa, Klonowa,tel. 043 82084 93 w. 20
Województwo małopolskie:
- Sądecka Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Nowy Sącz, tel. 018 441 45 44
Województwo podlaskie:
- Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok, Białystok, tel. 0 85 742 29 28
Województwo śląskie:
- Parafialny Fundusz Stypendialny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Goczałkowice Zdrój, tel. 032 210 71 54
Województwo warmińsko-mazurskie:
- Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego, Elbląg, tel. 055 236 98 99
- Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, Gołdap, tel. 0 87 615 20 90
- Nidzicki Fundusz Lokalny, Nidzica tel. 0 89 625 36 51+
Województwo wielkopolskie:
- Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego, Kościan, tel. 065 511 91 36
- Towarzystwo Samorządowe, Konin, tel. 0 63 234 75 80.

Sprawdź, czy w twoim województwie działają inne organizacje realizujące programy stypendialne. Ich wykaz musi mieć urząd gminy.