Kiedy kobieta ma prawo do zasiłku macierzyńskiego

Wstyd konstruktywny mobilizuje do zmian i poprawy sytuacji/ fot. Shutterstock
Ustawa z o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa określa kiedy kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński.
/ 26.09.2016 14:50
Wstyd konstruktywny mobilizuje do zmian i poprawy sytuacji/ fot. Shutterstock

Zasiłek macierzyński przysługuje:

1. Ubezpieczonej pracownicy która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego:

 • urodziła dziecko, 
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem,

2. Pracownicy w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży:

 • wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu.

Zasiłek przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, który przypada po porodzie.

3. Ubezpieczonej będącej pracownicą, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a pracownicy nie zapewniono innego zatrudnienia,.

Pracownicy przysługuje do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

4. Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę została przedłużona do dnia porodu.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej po ustaniu ubezpieczenia.

Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonym:

 • osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego,
 • osobom pobierającym zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia.
 • podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu np.
  • z tytułu wykonywania umowy zlecenia,
  • prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym,
  • duchownym,
  • odbywającym służbę zastępczą,

Zasiłek przysługuje również ubezpieczonemu ojcu dziecka i ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny-patrz artykuł Kiedy zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 267).

Redakcja poleca

REKLAMA