Kara ograniczenia wolności

Treścią kary ograniczenia wolności jest ograniczenie swobody osobistej sprawcy poprzez nałożenie na niego rygorów określonych w art. 34 § 2 pkt 1-3 kk. Na treść tej kary składają się trzy grupy obciążeń: zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, wykonywanie pracy wskazanej przez sąd, udzielanie wyjaśnień dotyczących przebiegu jej odbywania.
/ 23.12.2007 11:02
Treścią kary ograniczenia wolności jest ograniczenie swobody osobistej sprawcy poprzez nałożenie na niego rygorów określonych w art. 34 § 2 pkt 1-3 kk. Na treść tej kary składają się trzy grupy obciążeń: zakaz zmiany miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, wykonywanie pracy wskazanej przez sąd, udzielanie wyjaśnień dotyczących przebiegu jej odbywania.

Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i może ona trwać od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy.

karaZasadniczy element kary ograniczenia wolności to obowiązek pracy wskazanej przez sąd. Może ona występować w dwóch postaciach. Po pierwsze, może on polegać na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce zdrowia, opieki społecznej lub instytucji niosącej pomoc charytatywną. Wymiar czasu takiej pracy sąd określa w wyroku w rozmiarach od 20 do 40 godzin w skali miesiąca.

Drugą postacią obowiązku pracy wskazanej przez sąd jest potrącenie od 10 do 25% z wynagrodzenia za pracę, przy czym skazany nie może w okresie odbywania kary rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy. Potrącenia dokonuje się na rzecz Skarbu Państwa lub na wskazany przez sąd cel społeczny.

Kara ograniczenia wolności może być również orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie tej kary sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy tryb życia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa. Okres próby biegnie od uprawomocnienia się wyroku i wynosi od 1 roku do 3 lat. Zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości do 90 stawek dziennych oraz zobowiązać skazanego do wypełnienia określonych obowiązków.

Skazanego na karę ograniczenia wolności można również zwolnić od reszty kary (przedterminowe zwolnienie), jeżeli odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał pracę wskazaną przez sąd, a także spełniał nałożone na niego obowiązki i środki karne.

Natomiast jeżeli sprawca nie realizuje kary ograniczenia wolności, sąd zamienia tę karę na zastępczą karę grzywny. Jeden dzień ograniczenia wolności odpowiada jednej stawce dziennej, której wysokość należy określić. Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe albo jeżeli skazany tej grzywny nie uiści w terminie i nie można ściągnąć jej w drodze egzekucji, sąd orzeka zastępczą karę pozbawienia wolności. Jeżeli za dane przestępstwo nie jest przewidziana kara pozbawienia wolności, kara zastępcza nie może przekroczyć 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Redakcja poleca

REKLAMA