Czy wiesz, co powinien zawierać dokument gwarancyjny?

Z gwarancją mamy do czynienia w przypadku, gdy do produktu sprzedawca wydaje dokument (kartę gwarancyjną) wystawiony przez siebie albo np. przez producenta. Gwarancja może być udzielona również poprzez oświadczenie zawarte w reklamie. W dokumencie gwarancyjnym powinny zostać zamieszczone dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, są nimi:
/ 19.10.2017 09:32

Nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce,

Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej

Obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego, gdyby towar okazał się wadliwy. Jeżeli dokument gwarancyjny nie zawiera obowiązków gwaranta, takiego oświadczenia nie uważa się za gwarancję.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, o czym gwarant powinien poinformować konsumenta w oświadczeniu gwarancyjnym.

Udzielenie gwarancji jest nieodpłatne.

Jeśli gwarancji udziela sprzedawca to musi on dodatkowo: - wydać dokument gwarancyjny, - sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, - sprawdzić stan plomb i innych pozostałych zabezpieczeń

Gwarancja powinna zostać sformułowana w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd. Jeżeli jednak gwarant uchybi tym wymaganiom, gwarancja jest nadal ważna i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.