Wsparcie finansowe dla dzieci i młodzieży szkolnej

szkoła.jpg fot. Adobe Stock
Rozpoczął się właśnie rok szkolny, za miesiąc swoje podwoje otworzą wyższe uczelnie. Radzimy, skąd wziąć pieniądze na naukę.
/ 29.04.2019 20:24
szkoła.jpg fot. Adobe Stock

Łamiąc sobie głowę, jak załatać dziury w rodzinnym budżecie, by zapewnić dziecku odpowiednie wykształcenie, zainteresuj się możliwościami dofinansowania nauki, jakie oferuje państwo. Dotyczą one zarówno uczniów, jak i studentów. 

Stypendium szkolne

Jeżeli w twojej rodzinie dochód na osobę nie przekracza 316 zł netto, twoje dziecko może złożyć wniosek o stypendium szkolne.

Dla kogo stypendium?

Mogą się o nie starać uczniowie:

 • szkół podstawowych,
 • gimnazjów,
 • szkół ponadgimnazjalnych,
 • liceów i szkół policealnych,
 • kolegiów nauczycielskich, językowych i pracowników służb społecznych (do ukończenia 24. roku życia),
 • wychowankowie ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych (do 18. roku życia).

Stypendium może być przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi zajęciami (np. na pozaprogramowe lekcje angielskiego), na zakup podręczników, przyborów szkolnych czy też na pokrycie kosztów internatu lub biletu miesięcznego.
Ze stypendium trzeba się rozliczyć. W jaki sposób – o tym decyduje gmina. Może ona wypłacić pieniądze po tym, jak kupisz podręczniki szkolne (musisz mieć rachunki) albo przyznać pomoc w formie zaliczki.

Ile wynosi?

Nie może być niższe niż 45 zł ani wyższe niż 112 zł. Jest przyznawane na okres roku szkolnego – od września do czerwca – a jego łączna wartość nie może przekroczyć 1120 zł (1008 zł dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich).

Jak się o nie starać?

Wniosek składa się w szkole lub w wydziale oświaty urzędu gminy (tam też są dostępne wzory wniosków). Najlepiej zadzwoń do gminy i upewnij się, gdzie należy to zrobić.
Do wniosku trzeba dołączyć:
- oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia,
- opinię dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
- ewentualnie zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, jeżeli pobierasz zasiłek okresowy lub stały.

Warto wiedzieć. Stypendium szkolne jest zwolnione z podatku dochodowego, nie musisz go więc uwzględniać przy wypełnianiu PIT-u.

Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi, którego rodzinę dotknął wypadek losowy (pożar, zalanie, kradzież). Pomoc jest udzielana w formie pieniężnej lub rzeczowej. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 280 zł. Jest on wypłacany niezależnie od stypendium. Można się o niego ubiegać nie później niż dwa miesiące od zdarzenia losowego. Wniosek o wypłatę zasiłku należy złożyć w gminie.

Stypendia studenckie

Po rozpoczęciu studiów można starać się o pomoc materialną w postaci stypendium. Nie ma znaczenia tryb studiów (dzienne, zaoczne, wieczorowe) ani rodzaj uczelni (państwowa, prywatna). Termin złożenia wniosku ustala szkoła – warto się tym już teraz zainteresować, by nie stracić szansy na pieniądze.

Rodzaje stypendium:

 • socjalne,
 • mieszkaniowe (dotyczy tylko studentów studiów dziennych),
 • na wyżywienie,
 • dla osób niepełnosprawnych,
 • za wyniki w nauce,
 • za wyniki w sporcie (można się o nie ubiegać po zaliczeniu I roku).

Wysokość stypendium ustala rektor uczelni w porozumieniu z organem samorządu studenckiego.

Kto ma prawo do pomocy?

Studenci, których dochód na osobę w rodzinie spełnia ustalone przez rektora uczelni kryterium. Kwota ta nie może być jednak wyższa niż 569 zł netto. Do dochodu wlicza się dochody uzyskiwane przez studenta i jego rodzinę, z wyjątkiem stypendium unijnego oraz stypendium i zasiłku szkolnego.

Jak się starać o pomoc?

Złożyć wniosek do komisji stypendialnej. Trzeba do niego dołączyć:

 • oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów za ubiegły rok (dotyczy to zarówno studenta, jak i jego rodziny),
 • aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o osobach zameldowanych w domu rodzinnym studenta.

Warto wiedzieć. W razie nieszczęścia (śmierć bliskiej osoby, nieszczęśliwy wypadek) można ubiegać się o zapomogę. Zapomogę można otrzymać tylko dwa razy w roku.

Kredyt studencki

Ma tę zaletę, że jest nisko oprocentowany (aktualnie ok. 2,1 proc.) i nie trzeba go od razu spłacać.

Kto może się starać o kredyt?

Studenci, którzy:

 • podjęli naukę na polskiej uczelni państwowej lub niepaństwowej albo dostali się na studia doktoranckie,
 • rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25. roku życia.

Pierwszeństwo mają osoby z mniej zamożnych rodzin. Kryterium dochodowe uprawniające do kredytu ustala co roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Kredyt można otrzymać na cały okres studiów (maksymalnie 6 lat), a w razie kontynuowania nauki np. na studiach doktoranckich – przez kolejne 4 lata. Pieniądze są wypłacane przez 10 miesięcy roku akademickiego (od października do lipca włącznie), w ratach po 600 zł każda. Spłata kredytu zaczyna się 2 lata po ukończeniu studiów i trwa minimum dwukrotnie dłużej niż okres kredytowania.

CMS_PAGE_BREAK]

Jak załatwić kredyt?

Najpierw trzeba wziąć z dziekanatu zaświadczenie, że jest się studentem, a następnie wybrać jeden z banków, które udzielają takich kredytów. Tam też uzyskasz dokładne informacje o dokumentach, jakie musisz dołączyć do wniosku.
Uwaga! Wnioski można składać tylko do 15 listopada!

Dofinansowanie fundacji...

Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi wraz z 37 organizacjami z 14 województw program „Równe szanse”, który – poprzez stypendia – ma ułatwić zdobywanie wiedzy młodzieży z małych miejscowości. Decyzja o przyznaniu stypendium uzależniona jest zwykle od dobrych wyników w nauce, dochodu w rodzinie, zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego lub innych pozanaukowych osiągnięć. Stypendia przyznawane są na okres roku szkolnego, z możliwością przedłużenia na dalsze lata nauki. Wynoszą 50–250 złotych. Każda organizacja ustala własne warunki przyznania pomocy materialnej.

... I ze środków Unii

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci mogą korzystać ze stypendiów udzielanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta pomoc przeznaczona jest dla osób najbiedniejszych, pochodzących z małych miasteczek i wsi (5–20 tys. mieszkańców). O stypendium może się starać uczeń (student), w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 504 zł (583 zł, gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna). Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 250 zł dla ucznia i 350 zł dla studenta (zależy od środków województwa i ilości chętnych). Pieniądze wypłacane są w formie zaliczki. Wniosek należy złożyć w szkole lub w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Pomocowych w starostwie. (Tam też uzyskasz szczegółowe informacje na temat tej pomocy).

Gdzie starać się o kredyt?

 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.; infolinia: 0 801 123 456
 • Bank PEKAO S.A.; infolinia: 0 801 365 365
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.; tel. centrali w Warszawie (0-22) 53 95 100
 • Bank Zachodni WBK S.A.; infolinia: 0 801 666 444
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.; tel. centrali 061 856 24 00
 • Kredyt Bank S.A.; infolinia: 0 801 360 360
 • PKO Bank Polski S.A.; infolinia: 0 801 302 302

Alicja Hass