Jakie pozwolenia musisz uzyskać, aby otworzyć sklep spożywczy?

Jakie pozwolenia musisz uzyskać, aby otworzyć sklep spożywczy?
Trzeba uzyskać kilka pozwoleń, by prowadzić sklep z prawdziwego zdarzenia.
/ 06.10.2016 20:18
Jakie pozwolenia musisz uzyskać, aby otworzyć sklep spożywczy?

Zatwierdzenie zakładu

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) przedsiębiorstwa sektora spożywczego, które uczestniczą w dystrybucji żywności, a więc sklepy spożywcze, muszą wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu do właściwego terenowo państwowego, powiatowego inspektora sanitarnego.

Organ ten na podstawie przeprowadzonej kontroli wpisuje obiekt do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli oraz wydaje decyzję zatwierdzającą zakład. Sklep można zacząć prowadzić dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Z wnioskiem o wpis do rejestru zakładów należy wystąpić co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w formie pisemnej, według określonych wzorów. Wzory dokumentów związanych z rejestrowaniem i zatwierdzaniem zakładów określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).

Składany wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada;

2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;

3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności.

Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą.

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu

Na prowadzenie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych przedsiębiorca powinien mieć zezwolenie, zwane „koncesją na alkohol”.

Redakcja poleca

REKLAMA