Z życia wzięte: "Popadłam w konflikt ze wspólniczką. Mam kłopoty finansowe"

kobieta fot. Adobe Stock
Przeczytaj historię pani Anny i sprawdź, jak poradzić sobie w tego typu sytuacji!
kobieta fot. Adobe Stock

Prowadzę niewielką kawiarnię. Między mną a wspólniczką doszło do nieporozumień na tle finansowym. Czy postępowanie przed sądem powszechnym jest jedyną drogą rozwiązania konfliktu? Słyszałam, że czas rozpatrywania spraw w sądach powszechnych znacznie się wydłużył. W Warszawie na pierwszą rozprawę podobno czeka się ponad rok.
- Historia z życia nadesłana przez Annę. 

Odpowiedzi udziela Agnieszka Durlik, dyrektor generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej izbie Gospodarczej w Warszawie:
"Alternatywną metodą rozwiązywania sporów jest postępowanie przed sądem arbitrażowym. Arbitrzy  mogą rozstrzygać we wszystkich sporach o prawa majątkowe lub niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, wyjątkiem są sprawy alimentacyjne. Takie postępowanie jest jednoinstancyjne i trwa znacznie krócej, niż to prowadzone przez sądy powszechne. Np. w Sądzie Arbitrażowym przy KIG średni czas rozwiązywania sporów to ok. 9 miesięcy, a w przypadku sporów o niskiej wartości czas ten może wynieść nawet pół roku. Wszystko dzięki wprowadzonej niedawno procedurze przyspieszonej, do której automatycznie kierowane są postępowania o wartość przedmiotu sporu do 80 tys. zł. Mając na uwadze wzrost popularności postępowania arbitrażowego, w naszej ocenie warto maksymalnie skrócić czas trwania arbitrażu.
 
Dodatkowo, w postępowaniu arbitrażowym, już po pierwszym posiedzeniu arbitrów, możemy uzyskać informację, co do zakładanego terminu wydania wyroku.
 
W sądzie arbitrażowym każda ze stron sama wybiera arbitra spośród specjalistów w dziedzinie, której dane postępowanie dotyczy. Na listach polskich sądów polubownych figurują arbitrzy zagraniczni i na odwrót, bo sądy arbitrażowe zawierają dwustronne porozumienia o współpracy. Wydany przez arbitrów wyrok ma moc wyroku sądu państwowego.
 
Sądy arbitrażowe są szczególnie korzystne dla przedsiębiorców. Dlaczego? Bo sprawy w sądach powszechnych są przydzielane losowo, a sędziowie mają dużą wiedzę prawniczą, jednak nie są specjalistami w zakresie konkretnej działalności gospodarczej. W przypadku arbitrażu strony same wybierają arbitrów, specjalistów w dziedzinie, której konkretna sprawa dotyczy.
Jakie więc wymagania należy spełnić, by skorzystać z arbitrażu? Zgodnie z zapisami kodeksu postępowania cywilnego poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (tzw. zapis na sąd polubowny).  Stosowny zapis można umieścić w umowie, na fakturze, a nawet w wymianie korespondencji. Możne on również znaleźć się w statucie spółki, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszenia".
 
Materiał postał przy współpracy z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie
Tagi: prawo, kobieta