ciasteczkowa wróżba

05.07.2012 15:39
§ 1
Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa ogólne warunki korzystania z usługi ("Usługa") zapewniającej osobom z niej korzystającym ("Użytkownikom") otrzymywanie wiadomości zawierających wróżby lub porady
 
§ 2
 
 1. Organizatorem i dostawcą Usługi jest MobileFormats Sp. z o.o. (dalej: „MF”), z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 3 lok. 8, 31-011 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000298886 , wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN, REGON: 120613391, NIP: 676-23-67-328. Współorganizatorem usługi jest Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawie, ul. Wiejska 19, KRS 0000111462.
 2. Okres świadczenia Usługi przez Organizatora jest nieokreślony.
 
§ 3
 
 1. Użytkownikiem może być każda osoba posiadająca telefon komórkowy i uprawniona do użytkowania do telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.
 2. Użytkownik Serwisu poprzez aktywację Usługi na zasadach określonych w Regulaminie wyraża zgodę na:
Ø      zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu,
Ø      otrzymywanie wiadomości SMS dotyczących funkcjonowania Usługi, zmian zasad jej funkcjonowania, porad dotyczących korzystania z Usługi, a także innych komunikatów mających istotny wpływ na korzystanie przez Użytkownika z Usługi.
 1. Aktywacja i korzystanie z Usługi przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści podanej przez Organizatora w materiałach promocyjnych na numer o podwyższonej płatności.
 2. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na numer: 71107 wynosi 1 zł netto (1,23 zł brutto);
 
§ 4
Zasady korzystania z Usługi
 
 1. Użytkownik Usługi  wysyła SMS o tresci podanej przez Organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących Usługi na numery podane przez organizatora w paragrafie 3 punkt 4. Koszt wysłania jednej wiadomości SMS określa paragraf 3 punkt 4 niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik  Usługi zwrotnie otrzymuje wiadomość SMS zawierającą odpowiednią treść w formie wróżby lub porady.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie przez użytkownika zakupu treści przeznaczonych na inny model telefonu, niż ten, do którego Treści są przesyłane oraz ilości wolnej pamięci dostępnej w jego telefonie. Brak wystarczającej ilości pamięci może spowodować błąd zapisania Treści, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W momencie składania zamówienia użytkownik zyskuje prawo do informacji związanych z prowadzonym serwisem przez Organizatora - drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych Usługi.
 5. Treści po zapisaniu są dostępne w pamięci telefonu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniższe:
Ø      pobieranie Treści poprzez wykorzystanie telefonu Użytkownika przez osoby do tego nie uprawnione.
Ø      dokonanie zamówienia niezgodnie z instrukcją i informacjami zawartymi w szczegółowych opisach usług
Ø      niedostarczenie Treści podczas gdy użytkownik nie znajdował się zasięgu sieci komórkowej
Ø      przerwy ze względu na konserwację techniczną serwisu
 1. Treść standardowo jest odsyłana w ciągu kilkudziesięciu sekund, jednakże, gdy czas od złożenia zamówienia jest znacznie większy i przekracza godzinę, użytkownik powinien złożyć reklamację do Organizatora drogą elektroniczną na: reklamacje@mobileformats.com
 2. W przypadku złożenia reklamacji, Organizator poinformuje użytkownika o wyniku rozpoznania reklamacji, na numer telefonu, z którego zostało wykonane połączenie bądź na adres elektroniczny wskazany przez użytkownika. Organizator dołoży starań w celu rozpatrzenia reklamacji w ciągu najpóźniej 14 dni od jej otrzymania od użytkownika
 3. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Organizator wysyła na numer telefonu GSM, z którego przesłano wiadomość SMS zwrotną wiadomość SMS z informacją, że wiadomość SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy oraz instrukcją postępowania w celu usunięcia błędu, bądź, w przypadku błędów nie przewidzianych przez Organizatora, treść, która jest wysyłana automatycznie przez system dla treści przez niego nierozpoznanych.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
 
 1. Usługa jest dostępna w sieci T-Mobile, Plus, Orange i Play, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
 2. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.
 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 4. Aktywacja Usługi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oznacza jego akceptację przez Użytkownika.
 5. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 6. Operatorzy sieci GSM odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie przez Użytkowników z Usługi,
 7. W razie zmiany przepisów prawnych lub z powodu innej ważnej przyczyny Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie lajt.polki.pl.
 
§ 6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 
a)      szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
b)      korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
c)      korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
d)     zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie było w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku zakłóceń lub przerw związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
e)      przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu).