suplementy diety fot. Panthermedia

Suplementy diety - jak działają

Magicznych tabletek odchudzających jeszcze nie wynaleziono, ale wraz z dietą i ćwiczeniami mogą pomóc.
/ 20.06.2018 12:29
suplementy diety fot. Panthermedia

Preparaty odchudzające mogą pomóc ci w walce z upartymi kilogramami. Zwłaszcza gdy twoim celem jest pozbycie się ich z konkretnego miejsca. Jeśli chcesz, aby twój brzuch był płaski jak deska, nie osiągniesz tego bez ćwiczeń. Jednak najlepsze i najszybsze efekty da zastosowanie „wielkiej trójki”: diety, treningu i pigułek. Przy takiej strategii uzyskanie płaskiego brzucha w ciągu miesiąca jest naprawdę realne. Pigułki musisz dobrać do swoich potrzeb.

Sprawdź, które będą najlepsze:

  • przyspieszające przemianę materii – jeśli mimo intensywnych ćwiczeń nie możesz schudnąć lub gdy długo jesteś na diecie­ niskokalorycznej
  • zmniejszające łaknienie – jeśli niskokaloryczne diety są dla ciebie­ równoznaczne z wyczerpującą głodówką­ i nie możesz znieść ssania w żołądku
  • moczopędne i przeczyszczające – gdy cierpisz na wzdęcia, zaparcia lub zatrzymanie wody w organizmie
  • utrudniające wchłanianie cukru i tłuszczu – jeżeli jesteś łasuchem i nie potrafisz zrezygnować ze słodyczy lub tłustych potraw i przekąsek
  • złożone – jeśli borykasz się z kilkoma opisanymi wcześniej problemami jednocześnie

Tabletki przy­spie­sza­ją­ce prze­mia­nę ma­te­rii

W skład tych pre­pa­ra­tów wcho­dzą en­zy­my ro­ślin­ne i substancje syn­te­tycz­ne zwa­ne spa­la­cza­mi tłusz­czu (ko­fe­ina, CLA, ko­en­zym Q10, L-kar­ni­ty­na, cho­li­na). W tej gru­pie znaj­du­ją się także na­tu­ral­ne sub­stan­cje, jak ocet jabł­ko­wy czy pro­ste wy­cią­gi z ro­ślin (np. z zie­lo­nej her­ba­ty, morsz­czy­nu, blusz­czu, gu­ara­ny).

Jak działają?

Środ­ki te przy­spie­sza­ją spa­la­nie tłusz­czu z po­ży­wie­nia, a na­wet z już ist­nie­ją­cej w or­ga­ni­zmie tkan­ki tłusz­czo­wej. Nie­któ­re po­ma­ga­ją rów­nież zmniej­szać cel­lu­lit. Uwa­ga! Więk­szość z nich jest sku­tecz­na tyl­ko w po­łą­cze­niu z in­ten­syw­nym wy­sił­kiem fi­zycz­nym i ni­sko­ka­lo­rycz­ną die­tą.

Na co uwa­żać?

Niektóre sub­stan­cje mo­gą pod­wyż­szać ci­śnie­nie krwi, np. kofeina, L-karnityna.

Preparaty zmniej­sza­ją­ce łaknienie

Ich naj­bar­dziej ­po­pu­lar­ny­mi skład­ni­ka­mi są chrom i błon­nik. Pi­guł­ki, które po­ma­ga­ją­ oszu­kać głód, za­wie­ra­ją też wy­cią­gi z różnych ro­ślin – kozieradki, ta­ma­ryn­dow­ca i ko­rze­nia ma­da­ru.

Jak działają?

Moż­na wy­róż­nić dwa ro­dza­je ta­kich pre­pa­ra­tów: jed­ne wy­wo­łu­ją re­ak­cje che­micz­ne w or­ga­ni­zmie, a in­ne po pro­stu wy­peł­nia­ją żołądek. Pierw­sze wpły­wa­ją na wy­dzie­la­nie en­zy­mów, któ­re od­dzia­łu­ją na ośro­dek sy­to­ści w mó­zgu. Poza tym mo­gą także kon­tro­lo­wać po­ziom cukru we krwi. Tak dzia­ła np. chrom, fe­ny­lo­ala­ni­na, a tak­że wy­cią­gi z ziół. Dru­ga gru­pa to „za­py­cha­cze”, któ­re pęcz­nie­ją w żo­łąd­ku i wy­wo­łu­ją wrażenie sy­tości. Są to róż­ne od­mia­ny włó­kien ro­ślin­nych. Spo­ty­ka się je pod rozmaity­mi na­zwa­mi – błon­nik, pek­ty­ny, glu­ko­man­nan.

Na co uwa­żać?

Pre­pa­ra­ty za­wie­ra­ją­ce błon­nik trze­ba po­pi­jać co najmniej szklanką wo­dy. Du­że jego ilo­ści mo­gą być przy­czy­ną bie­gun­ki, więc na­le­ży wpro­wa­dzać je do die­ty stop­nio­wo. Jakiś czas temu po­ja­wi­ły się do­nie­sie­nia, że pi­ko­li­nian chro­mu występujący w nie­któ­rych pre­pa­ra­tach mo­że po­wo­do­wać mu­ta­cje DNA, zwięk­sza­jąc ry­zy­ko zachorowania na ra­ka. Dlatego warto wybierać preparaty z chromem organicznym.

Pre­pa­ra­ty mo­czo­pęd­ne i prze­czyszczające

Wszyst­kie są po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go – ich głów­ny­mi skład­ni­ka­mi zwy­kle są zio­ła. Le­ki prze­czysz­cza­ją­ce za­wie­ra­ją przede wszyst­kim liść se­ne­su, ko­rę kru­szy­ny, na­sio­na bab­ki płesz­ni­ka, a mo­czo­pęd­ne – po­krzy­wę, li­ście pie­trusz­ki lub brzo­zy. Do­dat­ko­wy­mi skład­ni­ka­mi by­wa­ją mię­ta i dziu­ra­wiec, które wspo­ma­ga­ją­ tra­wie­nie.

Jak działają?

Środ­ki prze­czysz­cza­ją­ce uspraw­nia­ją i przy­spie­sza­ją pra­cę prze­wo­du po­kar­mo­we­go, a tak­że uła­twia­ją wy­próż­nia­nie. Rośliny mo­czo­pęd­ne (po­krzy­wa, brzo­za, pie­trusz­ka) usuwa­ją nad­miar wo­dy z or­ga­ni­zmu, przez co zmniej­sza­ją obrzę­ki i cza­so­wo ob­ni­żają wa­gę.

Na co uwa­żać?

Dłu­go­trwa­łe (po­nad dwa ty­go­dnie) sto­so­wa­nie środ­ków prze­czysz­cza­ją­cych, a zwłasz­cza mo­czo­pęd­nych, mo­że pro­wa­dzić do od­wod­nie­nia or­ga­ni­zmu, co wią­że się z utra­tą cen­nych skład­ni­ków mi­ne­ral­nych. Na­tu­ral­ne środ­ki te­go ty­pu są bez­piecz­niej­sze niż syn­te­tycz­ne, ale też nie na­le­ży prze­sa­dzać z ich sto­so­wa­niem. Nad­uży­wa­ne zio­ła prze­czysz­cza­ją­ce mo­gą po­draż­niać bło­nę ślu­zo­wą je­lit i po­wo­do­wać bie­gun­kę lub od­wrot­nie – mo­gą wy­wo­ły­wać wtór­ne za­par­cia. Dziu­ra­wiec dodatkowo zwięk­sza wraż­li­wość na świa­tło. Le­ków, któ­re ma­ją go w swo­im skła­dzie, nie wol­no przyj­mo­wać przed wyj­ściem na słońce.

Środ­ki utrud­nia­ją­ce przy­swa­ja­nie tłusz­czu i cu­krów

Te­go ty­pu pre­pa­ra­ty naj­czę­ściej za­wie­ra­ją chi­ty­nę (chi­to­san), po­zy­ski­wa­ną z pan­ce­rzy mor­skich sko­ru­pia­ków. In­ne ma­ją w skła­dzie wy­ciąg z azjatyckiej ro­śli­ny – ta­ma­ryn­dow­ca (Gar­ci­nia cam­bo­gia) lub fa­so­la­mi­nę, czyli eks­trakt z fa­so­li.

Jak działają?

Chi­to­san jest na­zy­wa­ny „po­że­ra­czem tłusz­czu”. Jed­na je­go czą­stecz­ka mo­że przy­cią­gnąć nawet 20 ra­zy wię­cej tłusz­czu, niż sa­ma wa­ży. Wią­żąc go w ten spo­sób, umoż­li­wia je­go wy­da­le­nie z or­ga­ni­zmu, za­nim zo­sta­nie wchło­nię­ty. Po­dob­nie dzia­ła fa­so­la­mi­na, któ­ra „wy­ła­pu­je” czą­stecz­ki skro­bi oraz utrud­nia jej wchła­nia­nie. Natomiast wy­ciąg z ta­ma­ryn­dow­ca ha­­mu­je prze­twa­rza­nie cu­krów i bia­łek w tłusz­cze, przez co ogra­ni­cza po­wsta­wa­nie tkan­ki tłusz­czo­wej.

Na co uwa­żać?

Chi­to­san mo­że powodować reakcję alergiczną.

Środki złożone

To naj­więk­sza gru­pa pre­pa­ra­tów wspo­ma­ga­ją­cych od­chu­dza­nie. Za­wie­ra­ją skład­ni­ki o róż­nym dzia­ła­niu, a więc np. jed­no­cze­śnie zmniej­sza­ją uczucie gło­du i przy­spie­sza­ją spa­la­nie tłusz­czów. Mogą mieć różną postać – nawet plastrów. Pod­czas sto­so­wa­nia tych środ­ków trze­ba zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę na ich skład. Po­tem war­to spraw­dzić, do któ­rej ka­te­go­rii na­le­żą i prze­ko­nać się, czy są dopasowane do potrzeb i nie ma przeciwwska­zań do ich sto­so­wa­nia.