Praca zawodowa i macierzyństwo

"Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”.
/ 11.04.2008 15:51
 
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju reprezentowane przez Stowarzyszenie Plineu realizuje na terenie Małopolski projekt społeczny „ Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”. Projekt adresowany jest młodych rodziców głównie kobiet.

Realizacja projektu ma na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie różnorodnych rozwiązań, zwiększających szanse młodych matek na rynku pracy. W ramach projektu podejmowane będą liczne działania ukierunkowane na te kobiety, które po urodzeniu dziecka napotykają na poważne trudności w reintegracji zawodowej, a także mają problemy z utrzymywaniem oraz podnoszeniem swoich kompetencji i umiejętności zawodowych w okresie opieki nad dzieckiem. Dodatkowo realizowane będą działania ukierunkowane na polskich pracodawców, zachęcające ich do stosowania rozwiązań prorodzinnych.
Celem naszego projektu jest również ukształtowanie pozytywnego wizerunku młodych ojców aktywnie uczestniczących w wychowaniu dzieci, a tym samym stwarzających szanse swym partnerkom na godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym.
W ramach działań adresowanych do kobiet odbędą się szkolenia zawodowe w tym z obsługi komputera a także warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji z pracodawcą. Stworzymy portal internetowy tematycznie adresowany do młodych aktywnych na rynku pracy rodziców. Znajdą się w nim serwisy z informacjami prawnymi dotyczące zatrudnienia młodych matek i ojców.
Kolejnymi działaniami adresowanymi do kobiet będą seminaria organizowane z udziałem ekspertow: psychologów, doradzców zawodowych a także młodych matek skutecznie łączących życie zawodowe z macierzyństwem.
Rekrutacja na zajęcia już trwa!


Zapraszamy mlode mamy
• przebywające na urlopach macierzyńskich
• przebywające na urlopach wychowawczych
• zwolnione z pracy po urodzeniu dziecka
• nie mogące znaleźć pracy ze względu na posiadanie dzieci
• mające problemy z godzeniem pracy zawodowej i życia rodzinnego

Do skorzystania z bezpłatnych usług

DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE (określenie właściwego momentu powrotu do pracy, wzmacnianie poczucia własnej wartości, sposoby relaksacji, rozwijanie własnej osobowości i kreatywności, wskazanie innych rodzajów pomocy, konsultacje rodzicielskie ).

DORADZTWO ZAWODOWE (pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, opracowanie indywidualnych planów działania, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, charakterystyka rynku pracy, aktywne metody poszukiwania pracy).

DORADZTWO PRAWNE ( porady prawne, pomoc w redagowaniu pism procesowych, sposoby komunikacji z pracodawcą, postępowanie mediacyjne).

Zapraszamy także do udziału szkoleniach, warsztatach i seminariach.

Zapisy: Biuro projektu EQUAL ul. Radziwiłłowska 4 Kraków
tel./fax (12) 422 00 07

Zapewniamy opiekę nad dzieckiem podczas trwania zajęć.