Przewodnik po urzędach

przewodnik1.jpg
Jeżeli od razu dostarczysz wymagane dokumenty, będziesz krócej czekała na załatwienie sprawy. Podpowiadamy, jak poruszać się po urzędach.
/ 14.04.2008 09:44
przewodnik1.jpg
Co tu ukrywać – nie lubimy urzędów. Zazwyczaj tracimy w nich nerwy i czas, biegając z plikiem dokumentów od okienka do okienka. Od dziś – koniec z tym. W niektórych sprawach nie musisz składać wniosków osobiście w urzędzie. Możesz je przesłać pocztą lub on-line, czyli za pośrednictwem Internetu.

Zameldowanie i wymeldowanie
Zmieniając adres, musisz zameldować się w nowym miejscu. W tym celu wypełniasz formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
Gdzie składasz wniosek?
W wydziale administracji i spraw obywatelskich urzędu gminy.
Co dołączasz do wniosku?
- Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości (do okazania),
- odpis skrócony aktu urodzenia niepełnoletnich dzieci,
- dokument potwierdzający tytuł do lokalu (do wglądu).
Opłata skarbowa wynosi:
- podanie – 5 zł,
- załączniki – 0,50 zł za każdy.

Zawarcie związku małżeńskiego
Możesz wziąć ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym kościoła, do którego należysz. Dokumenty będą uzależnione od tego, na co się zdecydujesz. Pamiętaj, że termin ślubu cywilnego może być wyznaczony najwcześniej po miesiącu i jednym dniu od daty złożenia dokumentów.
Ślub cywilny
Gdzie się zwracasz?
Do wybranego urzędu stanu cywilnego. Nie obowiązuje rejonizacja.
Dokumenty, które powinnaś złożyć:
- dokument potwierdzający twoją tożsamość,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- ewentualnie dowód ustania małżeństwa (odpis wyroku sądowego lub odpis skrócony aktu zgonu),
- pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku,
- ewentualnie zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli wymagają tego przepisy (np. gdy kobieta nie ukończyła 18 lat).
Opłaty:
- za sporządzenie aktu małżeństwa – 75 zł;
- podanie o wydanie odpisów skróconych w liczbie 3 egz. – 5 zł;
- załączniki do podań – 0,50 zł za każdy.

Ślub kościelny
Gdzie się zwracasz?
Zwykle do parafii twojej lub pana młodego. Możecie jednak wziąć ślub także w innym kościele (wymaga to zgody własnej parafii).
Dokumenty, jakie powinnaś złożyć:
- dowody osobiste,
- aktualne (nie starsze niż 3-miesięczne) świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu (jeżeli go nie ma, trzeba uzyskać świadectwo bierzmowania z parafii, w której przyjęło się ten sakrament),
- zaświadczenie kierownika stanu cywilnego o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa (jest ważne 3 miesiące i kosztuje 19 zł),
- dokumenty potwierdzające ukończenie lub uczestnictwo w naukach przedmałżeńskich,
- zaświadczenia o spowiedzi.
W ciągu 5 dni po zawarciu małżeństwa ksiądz powiadamia o tym urząd stanu cywilnego. Po dwóch tygodniach możecie już odebrać w urzędzie skrócone odpisy aktu małżeństwa.
Opłaty:
- 50 zł (opłata skarbowa) w urzędzie stanu cywilnego,
- „co łaska” w kościele.

Rejestracja narodzin dziecka
Masz na to 14 dni od dnia porodu.
Gdzie się zwracasz?
Do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia dziecka. W wyjątkowych wypadkach, np. gdy mieszkasz w innej miejscowości i z jakichś powodów nie możesz stawić się w miejscu narodzin dziecka, możesz prosić o pośrednictwo w załatwieniu sprawy swój urząd stanu cywilnego.
Dokumenty, które powinnaś złożyć:
- zgłoszenie urodzenia dziecka wydane przez szpital,
- dowody osobiste rodziców oraz odpis skrócony aktu małżeństwa,
- gdy jesteś panną – twój odpis skrócony aktu urodzenia,
- gdy jesteś rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
- Wniosek o rejestrację jest wolny od opłat. Za wydanie 3 egz. odpisów aktu urodzenia dziecka – 5 zł.

Becikowe
Świadczenie przysługuje w wysokości 1000 zł. Może zostać wypłacone matce, ojcu dziecka lub jego opiekunowi prawnemu. Wniosek musisz złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka (nie myl tego z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka, przysługującym do zasiłku rodzinnego – tu masz rok czasu). Jeżeli się spóźnisz, twoja prośba o becikowe pozostanie bez odpowiedzi.
Gdzie składasz wniosek?
W twoim urzędzie gminy.
Co dołączasz do wniosku:
- kserokopię dowodu tożsamości,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- pisemne oświadczenie, że zapomoga nie została już pobrana, np. przez drugie z rodziców.
Licz się z tym, że gmina może zażądać jeszcze innych dokumentów. Na przykład, jeśli ojciec dziecka zameldowany jest na terenie innego miasta – twoja gmina poprosi o zaświadczenie z tamtejszego urzędu, że nie ubiega się o becikowe. Wniosek jest wolny od opłat.

Zmiana nazwiska
Jest to możliwe tylko z ważnych powodów – gdy nosisz nazwisko ośmieszające, o brzmieniu niepolskim, posiadające formę imienia lub chcesz zmienić swoje nazwisko na poprzednio noszone albo to, którego używasz.
Gdzie składasz wniosek?
W wydziale spraw obywatelskich w twoim urzędzie gminy (miasta).
Co dołączasz do wniosku?
- Odpis skrócony twojego aktu urodzenia lub odpis zupełny jeżeli były dokonywane wcześniej zmiany w akcie urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa, jeśli pozostajesz w związku małżeńskim,
- odpis wyroku sądowego orzekającego rozwód, gdy jesteś po rozwodzie,
- odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeśli zmiana nazwiska je obejmuje,
- zgodę drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego dziecka,
- zgodę dziecka na zmianę nazwiska, gdy ukończyło 13 lat,
- dowód osobisty do wglądu,
- w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka w rodzinie zastępczej – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej i zgodę sądu na zmianę nazwiska.
Opłata skarbowa wynosi:
- podanie – 5 zł,
- załączniki – 0,50 zł za każdy,
- zezwolenie na zmianę nazwiska lub imienia – 30 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są osoby, których imię albo nazwisko ma brzmienie ośmieszające lub obce, a także te, którym bezprawnie zmieniono nazwisko.

Rejestracja bezrobotnego
Jeśli straciłaś pracę, jak najszybciej zarejestruj się jako osoba bezrobotna. Dzieki temu zyskasz ubezpieczenie i zasiłek (musisz udowodnić, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy pracowałaś łącznie przez 365 dni).
Gdzie się zwracasz?
Do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania.
Dokumenty, które powinnaś złożyć:
- karta rejestracyjna (dostaniesz ją w urzędzie i musisz wypełnić osobiście),
- dowód osobisty (do wglądu),
- dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły,
- świadectwa pracy,
- PESEL członków rodziny zgłaszanych do ubezpieczenia.
Rejestracja jest wolna od opłat.

Akt zgonu
Odejście bliskiej osoby pociąga za sobą konieczność załatwienia wielu formalności, w tym aktu zgonu, który będzie niezbędny m.in. do załatwienia spraw w banku czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie to zgłaszasz?
W urzędzie stanu cywilnego, właściwym dla miejsca zdarzenia, czyli śmierci danej osoby (nie zawsze będzie to urząd właściwy dla jej miejsca zamieszkania). Należy to zrobić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu.
Dokumenty, jakie powinnaś złożyć:
- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia (to podstawa sporządzenia aktu zgonu),
- dowód osobisty zmarłego.
Kierownik urzędu stanu cywilnego wyda ci 3 skrócone odpisy aktu zgonu. Nie ponosisz za nie opłaty.

Alicja Hass

Redakcja poleca

REKLAMA