Wynagrodzenie chorobowe - ile zarobisz na zwolnieniu lekarskim?

Jakie wynagrodzenie przysługuje ci na zwolnieniu lekarskim? Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego? Kiedy przysługuje ci zasiłek chorobowy? Sprawdź, ile zarobisz na chorobowym.
/ 17.01.2019 13:53

Idąc na tzw. chorobowe, musisz liczyć się z tym, że twoje wynagrodzenie będzie mniejsze. Wysokość pensji na zwolnieniu lekarskim różni się w zależności od rodzaju choroby, czasu jej trwania, stopnia szkodliwości i stażu pracy.

Dokumentem, na podstawie którego wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe, jest prawidłowo wypełniony przez lekarza druk ZUS ZLA (zwany potocznie L-4). Na dostarczenie go pracodawcy masz 7 dni od daty wystawienia, lecz powiadomić pracodawcę o chorobie musisz najpóźniej drugiego dnia twojej nieobecności w pracy. Jeżeli spóźnisz się z dostarczeniem zwolnienia, wysokość twojego wynagrodzenia chorobowego może obniżyć się nawet o 25%.

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego?

Jak jest wysokość wynagrodzenia chorobowego?

Kwota wynagrodzenia podczas choroby różni się w zależności od powodu nieobecności w pracy.

  • 100% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, jeżeli przyczyną nieobecności jest wypadek przy pracy lub w drodze do niej, choroba w czasie ciąży, choroba zawodowa, poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów czy też poddanie się zabiegowi ich pobrania.

Oblicz wysokość swojego wynagrodzenia chorobowego

  • Na 80% wynagrodzenia można liczyć, jeśli powodem nieobecności jest choroba lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwające nie dłużej niż 33 dni lub 14 dni u osób powyżej 50. roku życia. Warto pamiętać, że wynagrodzenie z tego tytułu może być większe, jeśli przewidują to obowiązujące u danego pracodawcy regulacje wewnętrzne.
  • 70% wynagrodzenia przysługuje pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu dłużej niż 33 dni lub trafił do szpitala po upływie 33 dni zwolnienia. Przestaje go wtedy obowiązywać wynagrodzenie chorobowe, natomiast przysługuje mu zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS lub pracodawcę (w zależności od liczby osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia).

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego wylicza się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika, wypłacane za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła choroba. W przypadku krótszego stażu pracy wysokość chorobowego wylicza się za przepracowane miesiące kalendarzowe, poprzedzające miesiąc, w którym wstąpiła niezdolność do pracy.

Przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne. Do wynagrodzenia chorobowego wlicza się również dni wolne od pracy, jeśli obejmuje je okres choroby wskazany w zwolnieniu lekarskim.

Przez ile dni przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie przysługuje ci nawet za jeden dzień nieobecności w pracy. Pracodawca po otrzymaniu od ciebie druku ZUS ZLA jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy, a jeśli ukończyłaś 50. rok życia – za pierwsze 14 dni choroby. Oczywiście nie chodzi tu o jednorazowe, ciągłe zwolnienie na 33 dni, lecz sumę 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym (nie u danego pracodawcy!).

Kobieta na zasiłku chorobowym

Jeżeli przekroczysz ten limit, za każde kolejne zwolnienie przysługuje ci zasiłek chorobowy w wysokości 70% wynagrodzenia. Wypłaca go ZUS lub pracodawca, w zależności od tego ilu pracowników firmy zostało zgłoszonych do ubezpieczenia.

Kiedy nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje osobie, której nieprzerwany okres zatrudnienia (podlegania ubezpieczeniu chorobowemu) wynosi mniej niż 30 dni. Do tego okresu wlicza się także poprzednie okresy pracy, w których pracownik podlegał obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Powyższy wymóg nie dotyczy:

  • pracowników posiadających wcześniejszy, co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • pracowników - absolwentów szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych (termin 90 dni w przypadku absolwentów szkół należy liczyć od daty podanej w świadectwie, a w przypadku absolwentów szkół wyższych od dnia złożenia egzaminu dyplomowego);
  • pracowników, którzy będąc posłami i senatorami, przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  • pracowników, których niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Decydującym kryterium jest więc okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zwany również okresem wyczekiwania, który w przypadku ubezpieczenia obowiązkowego wynosi 30 dni, zaś przy ubezpieczeniu dobrowolnym (np. w przypadku umowy zlecenie) – 90 dni.

Nawet jeśli pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ma on obowiązek usprawiedliwić swoją nieobecność, dostarczając pracodawcy zwolnienie lekarskie.

Przeczytaj:
Zasiłek chorobowy - kiedy dostaniesz go z ZUS?
Zwolnienie lekarskie - co ci się należy?
Prawa i obowiązki na chorobowym