Nowe zasady rozwodu międzynarodowego

Nowe zasady rozwodu międzynarodowego
By w trakcie rozwodu nie zgubić się w gąszczu przepisów, warto wynająć dobrego prawnika i zaznajomić się za w czasu z przepisami. Podpowiadamy jak sprawnie uzyskać rozwód poza granicami naszego kraju.
/ 25.11.2016 12:16
Nowe zasady rozwodu międzynarodowego

By w trakcie rozwodu nie zgubić się w gąszczu przepisów, warto wynająć dobrego prawnika i zaznajomić się za w czasu z przepisami. Podpowiadamy jak sprawnie uzyskać rozwód poza granicami naszego kraju.

Wstępując w związek małżeński każde z partnerów ma nadzieję, że będą żyli długo i szczęśliwie, a ich miłość przezwycięży wszystkie ewentualne różnice. Czasem jednak okazuję się, że wzajemne drogi zamiast się krzyżować, rozmijają się z różnych np. międzynarodowych różnic kulturowych, mentalnych czy społecznościowych. Najnowsze przepisy umożliwiają wybór prawa właściwego, które będzie miało zastosowanie do sprawy rozwodowej małżeństw, w których każde z małżonków posiada inne obywatelstwo, małżeństw, w których każde z małżonków mieszka w innym państwie lub też małżeństw, w których oboje małżonkowie mieszkają w państwie niebędącym ich państwem ojczystym. Art. 54 prawa międzynarodowego prywatnego stanowi, że w razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków, właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania, a jeżeli małżonkowie nie mają w chwili tego żądania wspólnego miejsca zamieszkania, prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mieli ostatnio miejsce zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. W razie gdy brakuje wskazanych wyżej okoliczności stosuje się prawo polskie. Reguły te stosuje się również do separacji.

Dzięki temu małżonkowie, będą mogli już w trakcie trwania małżeństwa ustalić, które prawo będzie miało zastosowanie w przypadku ewentualnego rozwodu. Takie rozwiązanie zapewni małżeństwom większą pewność, przewidywalność i elastyczność prawną a także pomoże uchronić małżonków i ich dzieci przed skomplikowanymi, przedłużającymi się procedurami.


Dostać rozwód w obcym kraju.... jak to zrobić?

To, w którym sądzie odbywać się będzie sprawa rozwodowa, jasno określa rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 2201/2003 z dnia 1 marca 2001. Według rozporządzenia, sądem właściwym do spraw rozwodowych może być sąd, na którego terytorium:

 • Składający wniosek wykazuje, że mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy, bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest obywatelem danego państwa.
 • Zamieszkuje którykolwiek z małżonków (ta alternatywa obejmuje wspólny wniosek)
 • Terytorium, które zamieszkują małżonkowie                                                     Fot. Depositphotos.com
 • Małżonkowie ostatnio zamieszkiwali i jeden z nich nadal tam zamieszkuje
 • Zamieszkuje pozwany
 • Zamieszkuje składający wniosek przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku

Jeśli zależy nam na szybkim załatwieniu sprawy rozwodowej, warto abyśmy ustanowili w kraju pełnomocnika, który będzie dbał o nasze interesy i nasze dobre mienie trakcie naszej nieobecności. Owym pełnomocnikiem w sprawie o rozwód może być adwokat lub radca prawny mający uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce. Mogą być nim również rodzice, rodzeństwo lub zstępni ( tylko pełnoletnie dzieci) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Jednak, gdy sprawę rozpatruje sąd polski, niewinny małżonek musi wyrazić zgodę na rozwód. Zdarzają się również przypadki, że sąd w Polsce oddali pozew, jeśli nie będzie takiej zgody. Jednak warto wiedzieć, że małżonek musi wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania winy na rozwód z winy nie musi wyrażać zgody.

Rozstrzygając o uznaniu orzeczenia rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny, polski sąd nie ocenia, czy na skutek rozwiązania małżeństwa może ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków.
Na uznanie może liczyć tylko taki wyrok, który stał się już prawomocny w kraju, w którym został wydany. Ponadto wyrok taki nie może być sprzeczny z zasadami prawa w Polsce.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Uwierzytelniony odpis wyroku,
2. Uwierzytelniony przekład wyroku na język polski,
3. Stwierdzenie, że wyrok jest prawomocny.

Informacje o przesłankach rozwodowych na tle wybranych państw:

Niemcy: w przeciwieństwie do Polski, możliwy jest rozwód za obopólną zgodą. W takim przypadku niemieckie prawo daje możliwość rozwiązanie małżeństwa, jeśli nastąpi jego rozpad. Wiąże się to z pewnym okresem separacji przed orzeczeniem rozwodu. Okres ten może być krótszy niż jeden rok jedynie w szczególnych przypadkach, kiedy kontynuacja małżeństwa jest dla jednego z małżonków rażąco surowa. Z kolei, po trzyletniej separacji przyjmuje się rozpad małżeństwa i udziela rozwodu bez konieczności dodatkowego udowadniania rozpadu pożycia.


Francja: Przy obopólnej zgodzie małżonków na rozwód, może on zostać przeprowadzony natychmiast. Jest jednak obowiązek zawarcia porozumienia rozwodowego. Jeżeli tylko jeden z małżonków wnosi o rozwód, sad orzeka o następstwach rozwodu. W tym wypadku rozwód następuje z obopólnej winy. Jeżeli jeden z małżonków nie zgadza się z orzeczeniem sadowym, jest możliwość rozwodu po upływie 6 lat życia w separacji lub gdy stan psychiczny jednego z małżonków ulegnie poważnej zmianie. Na zasadzie orzekania o winie może zostać udzielony rozwód w sytuacji, gdy jeden z małżonków w poważnym zakresie wykroczył przeciwko małżeńskim obowiązkom. Jednym z tych wykroczeń jest orzeczenie o winie w procesie karnym. Próba pojednania jest w każdym wypadku obowiązkowa.
                                                                                                                                              Fot. Depositphotos.com
To co wyróżnia Francję na tle pozostałych krajów są właśnie alimenty. Nie są one wypłacane w trybie miesięcznym, tylko jako suma jednorazowa i nie może zostać zweryfikowana, nawet przy późniejszej podwyżce zarobku.

Rosja: Przy obopólnej zgodzie i gdy małżonkowie nie maja niepełnoletnich dzieci, pozew i udzielenie rozwodu orzekane są poprzez urząd rejestracji w sprawach cywilnych. Jeżeli wyżej wymienione warunki nie są spełniania przez małżonków decyzja o orzeczeniu rozwodu należny do sadu.
W przypadku alimentów, są one tylko wtedy płacone, gdy drugi małżonek nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Są jednak wyjątki, w których alimenty mogą zostać ograniczone lub nawet cofnięte. Intercyza musi zasadniczo być potwierdzona notarialnie.

Anglia: Aby dostać rozwód należy udowodnić nieodwracalny rozpad małżeństwa. Angielskie prawo uznaje 5 głównych przyczyn takiego rozpadu:

 • Niewierność
 • Niewłaściwe zachowanie
 • Porzucenie małżonka na okres 2 lat
 • 2-letnia separacja
 • Jeśli druga strona wyraża zgodę na rozwód oraz 5-letnia separacja

Małżonkowie mogą również sami dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi, wtedy sąd z reguły nie ingeruje w ich postanowienia.
Natomiast, by został uznany za prawomocny, sprawa musi przejść przez dwie instancje. Wyrok w drugiej instancji może nastąpić najwcześniej po 6 miesiącach po pierwszym, tymczasowym orzeczeniu.

Redakcja poleca

REKLAMA