Jakie prawa ma kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym?

Leworęczność u dzieci
Urlop wychowawczy udzielany jest kobiecie, aby mogła sprawować opiekę nad swoim dzieckiem, aż do ukończenia przez nie 4 roku życia. W związku z urlopem wychowawczym kobieta może liczyć na określone uprawnienia.
/ 29.06.2011 12:21
Leworęczność u dzieci

Prawo do zatrudnienia

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym nie musi się martwić o swoje zatrudnienie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego, aż do dnia zakończenia urlopu wychowawczego. Rozwiązanie umowy w czasie urlopu wychowawczego jest możliwe tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy. Ponadto czas urlopu wychowawczego, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Polecamy: Wymiar urlopu wychowawczego

Prawo do podjęcia pracy

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym. Oznacza to, że pracownica przebywająca na urlopie nie otrzymuje wynagrodzenia. Co prawda może liczyć na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jednak jego kwota wynosi 400 złotych miesięcznie. Nie jest to kwota wystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z opieką nad dzieckiem.

Pracodawca umożliwił kobietom przebywającym na urlopie wychowawczym podjęcie pracy. W czasie urlopu wychowawczego kobieta ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy. Kobieta ma także możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. W trakcie trwania urlopu wychowawczego kobieta może również podnosić swoje kwalifikacje poprzez podjęcie nauki lub szkolenia.

Jest jednak jeden warunek, ani praca ani nauka nie mogą uniemożliwić kobiecie sprawowania opieki nad dzieckiem.
Pracodawca, który dowiedział się o tym, że kobieta zaniedbuje opiekę nad dzieckiem, wzywa ją do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym dowiedział się tym fakcie i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Prawo do rezygnacji z urlopu

Kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym może z niego zrezygnować. Istnieją dwie możliwości. Po pierwsze rezygnacja w każdym czasie za zgodą pracodawcy. Po drugie rezygnacja po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy, najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy.

Kobieta powracająca po urlopie wychowawczym wraca na dotychczasowe stanowisko z wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego jej w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Zobacz także: Zamiast urlopu wychowawczego zmniejszony czas pracy

Podstawa prawna: Art. 186 Kodeksu pracy

Redakcja poleca

REKLAMA