Umowa darowizny samochodu - wzór dokumentu

Wzór darowizny fot. Fotolia
Chcesz przekazać komuś wartościową rzecz? Dowiedz się, jak napisać wzór darowizy!
/ 19.07.2013 13:08
Wzór darowizny fot. Fotolia
Podarować można wszystko:
 • nieruchomości (dom, mieszkanie działka),
 • ruchomości (biżuteria, samochód, dzieła sztuki),
 • pieniądze,
 • prawa (np. prawo wieczystego użytkowania, własnościowe prawo do lokalu).
Darowizną może być także np. umorzenie długu, ale tylko wtedy, gdy darczyńca nie zażądał czegoś w zamian. Od rodzaju darowizny zależy, jaką umowę powinnaś sporządzić. Jeśli chcesz obdarować kogoś nieruchomością (np. mieszkaniem), to umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Przy jej sporządzeniu musisz przedstawić notariuszowi dowód (np. akt notarialny kupna-sprzedaży domu i odpis z księgi wieczystej), że jesteś właścicielką rzeczy, którą darowujesz. Gdy przekazujesz w formie darowizny rzeczy ruchome (np. auto), sama możesz sporządzić umowę (wzór zamieszczamy niżej).

Uwaga!
Ustna umowa darowizny też jest ważna.
Zgodnie z przepisami prawa stanie się ona obowiązująca, jeśli darowizna zostanie faktycznie wykonana, czyli np. przekażesz bliskiej osobie rzecz, którą jej obiecałaś.

O fakcie darowizny należy powiadomić urząd skarbowy. Jeżeli jest to nieruchomość, musi to zrobić notariusz, który sporządza akt notarialny darowizny. W każdym innym wypadku obowiązek ten spoczywa na osobie obdarowanej.
Darowiznę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia, gdy powstał obowiązek podatkowy. Jest to dzień podpisania umowy przed notariuszem, a gdy umowa ma inną formę niż akt notarialny, dzień wręczenia rzeczy.

Uwaga!
W wypadku darowizny pieniężnej, datą przekazania jest data stempla pocztowego na przelewie bankowym lub przekazie pocztowym. W celu zgłoszenia darowizny należy wypełnić druk SD-Z2. Znajdziesz go w internecie na stronie Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl. Ponadto należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający, że osoba, która darowuje nieruchomość, miała to niej tytuł prawny,
 • umowę darowizny i dowód wpłaty pieniędzy.

Co powinna zawierać umowa darowizny?

 • Dane stron umowy - na wstępie umowy należy podać dane osób, które ją zawierają (imiona, nazwiska, adresy oraz numery i serie dowodów osobistych).
 • Sposób przekazania darowizny - w umowie musi się znaleźć zapis, że rzecz zostaje przekazana nieodpłatnie a obdarowany darowiznę przyjął.
 • Odniesienie do kodeksu cywilnego - wskazane sformułowanie oznacza, że w razie jakichś spraw spornych, będą one wyjaśniane w oparciu o przepisy o darowiznach zawarte w kodeksie cywilnym.
 • Przedmiot darowizny - trzeba dokładnie opisać przedmiot, jaki przekazujemy w darowiźnie – podajemy wszystkie jego dane.
 • Wartość darowizny - należy podać, jaka jest wartość przekazywanej darowizny. Takiej informacji wymaga urząd skarbowy, nawet wówczas, gdy dotyczy to osób zwolnionych z podatku.
 • Podpisy - obie strony umowy – darczyńca i osoba obdarowana – muszą ją podpisać własnoręcznie.

Zobacz, jak napisać umowę darowizny!


Umowa darowizny samochodu


zawarta w Warszawie w dniu 22.07.2013 r. pomiędzy Tadeuszem Karskim zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wolskiej 1 m. 30 (seria i nr dowodu osobistego ASD 013566) zwanym w treści umowy Darczyńcą,
a Anną Jawor zamieszkałą w Warszawie przy ul. Podleśniej 24 m. 1 (seria i nr dowodu osobistego AHE 347591) zwaną w treści umowy Obdarowaną.

§ 1. Przedmiotem darowizny jest samochód osobowy marki Nissan, model Micra, rok produkcji 1999, numer silnika 212478, o pojemności 998,00 cm3, o numerze nadwozia SJNFA11U4085351 i numerze rejestracyjnym WX 65643.

§ 2. Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który został opisany w § 1. umowy.

§ 3. Darczyńca przekazuje Obdarowanej na własność bezpłatnie opisany w § 1. przedmiot darowizny, Obdarowana zaś tę darowiznę przyjmuje. Wydanie przedmiotu nastąpiło w dniu podpisania umowy.

§ 4. Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę 11 000 zł (słownie jedenaście tysięcy zł).

§ 5. Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.

§ 6. Darczyńca oświadcza, iż jest ojcem Obdarowanej i jest to pierwsza darowizna, którą na jej rzecz czyni.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą obowiązywać przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Darczyńca                       
Obdarowana