Czy relacje rodzinne wpływają na naszą orientację?

Relacje rodzinne (najczęściej słaba więź z rodzicem tej samej płci i silniejsza z rodzicem przeciwnej) mogą być nie tyle przyczyną, co skutkiem takiej a nie innej orientacji seksualnej dziecka. Dlaczego więź z rodzicami może determinować naszą seksualność?
/ 11.09.2013 09:31

Prehomoseksualizm, czyli orientacja dziecka

W fachowej literaturze stosunkowo mało miejsca poświęca się prehomoseksualnym dzieciom. Zapewne wynika to z metodologicznych trudności prowadzenia takich badań, gdyż wymagały by one wieloletnich obserwacji dużej grupy dzieci, a następnie poddania analizie tych z nich, u których ukształtowała się nieheteroseksualna orientacja. Innym sposobem byłoby przeprowadzanie wywiadów dotyczących wcześniejszych faz rozwojowych u nastolatków lub dorosłych, co jednak łatwo by mogło zostać poddane krytyce ze względu na metodologiczne problemy właściwe badaniom retrospektywnym.

Najczęściej w badaniach eksplorowane są preferencje rodzajowe w dzieciństwie, a zwłaszcza odstępstwo w tym obszarze od społecznie zdefiniowanej normy (czyli np. zamiłowanie do zabaw typowo chłopięcych wśród dziewcząt). Pozostaje jednak pytanie o kształtowanie się i rozwój osobowości prehomoseksualnego czy prebiseksualnego dziecka. Nie nawiązuję w tym momencie do kwestii wczesnodziecięcych uwarunkowań nieheteroseksualnej orientacji, gdyż – jak pokazują badania – nie mamy rzetelnych podstaw, aby przypuszczać, iż wczesnodziecięce relacje mają tutaj znaczenie.

Bardziej chodzi o możliwość wpływu pierwotnych intuicji dotyczących własnej płciowości czy seksualności na przeżywanie siebie czy też na relacje z najbliższymi. Dzieci te mogą bowiem, jeszcze przed okresem dojrzewania, odczuwać swoją inność od rówieśników, o czym donoszą osoby homoseksualne, opowiadając o swoim dzieciństwie. Należy jednak podchodzić z ostrożnością do takich doniesień, ponieważ część autorów interpretuje je raczej w kategoriach zabiegów narracyjnych, mających na celu zachowania poczucia ciągłości doświadczania siebie. Konsekwencją tego będzie izolowanie się, poczucie alienacji czy dziwaczności.

Czy relacje rodzinne wpływają na naszą orientację?

Chociaż te odczucia inności nie są jeszcze seksualizowane, to jednak dzieci mogą doświadczać swego rodzaju ambiwalencji w przeżywaniu atrakcyjności rówieśników tej samej płci. Przyczyniać się to może do poczucia wstydu, przeżywania lęku, zaniżonej samooceny, zaprzeczania swoim uczuciom czy też przesadnym upodabnianiem się do innych. Ta odmienność może też wpływać na kształt relacji rodzinnych.

Tak więc to, co przez niektórych jest uważane za przyczynę homoseksualizmu, tzn. relacje rodzinne (najczęściej będzie to słaba więź z rodzicem tej samej płci i silniejsza z rodzicem przeciwnej), z tej perspektywy będzie nie tyle przyczyną, ale skutkiem. Skutkiem swoistego doświadczania siebie i swoich odczuć, i – co jest z tym związane – kształtowania odmiennych, w porównaniu z dziećmi heteroseksualnymi, relacji.

Przykładowo, zachowania chłopca, które nie będą się mieściły w ramach kulturowo przyjętych cech dla jego płci, mogą utrudniać jego akceptację przez ojca.

Zobacz też: Dziwne zaburzenia naszej seksualności

Czym jest cross-gender behavior?

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż opierając się na badaniach, można zidentyfikować pewne specyficzne zachowania, które mogą (aczkolwiek nie muszą) być wczesnym wskaźnikiem możliwości rozwoju homoseksualnej orientacji. Należą do nich niekonformistyczne zachowania związane z płcią (ang. cross-gender behavior). Przy czym, jeśli te zachowania mają być predyktorem homoseksualnej orientacji, to będzie to bardziej charakterystyczne dla chłopców niż dla dziewcząt.

Ich uwzględnienie może być pomocne w identyfikowaniu grupy dzieci, które mogą wymagać wsparcia lub pomocy w okresie adolescencji, gdy zostaną skonfrontowane ze swoją popędowością. Jak się niestety wydaje bardzo rzadko specjaliści zajmujący się rozwojem dzieci czy terapeuci uwzględniają fakt, iż rodzinne relacje mogą pozostawać pod wpływem prehomoseksualnych doświadczeń dziecka. Może to powodować, iż przyczyn trudności dziecka czy trudności w relacji szukają w zupełnie innych obszarach.

A przecież te wczesne relacje, kształtowane przez obydwie strony, będą mieć duże znaczenie dla przebiegu następnych faz rozwojowych. Późniejsze zaakceptowanie siebie jako osoby homo- czy biseksualnej może w znacznym stopniu być uwarunkowane właśnie tymi wczesnodziecięcymi doświadczeniami.

Zobacz też: Jak odkryć swoją seksualność?

Fragment książki „Wprowadzenie do psychologii LGB" (Wydawnictwa Continuo, 2012). Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.