Czasopisma

Prezentuję poniżej czasopisma oraz artykuły poruszające temat dysleksji.

B

Barczak W., Dziecko z trudnościami w nauce: czy można mu pomóc?, Życie Szkoły 2001, nr 4

Bentkowski P., Poczucie kontroli u osób z dysleksją, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004, nr 5

Biuletyn Informacyjny Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego

Bogdanowicz M., Dysleksja - mistrzyni paradoksu, Charaktery 2001, nr 1

Bogdanowicz M., Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową, Psychologia Wychowawcza 1999, nr 3

Bogdanowicz M., Częstość występowania dysleksji rozwojowej, Scholasticus 1993, nr 2

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Nauczyciel i Szkoła 1999, nr 1

Bogdanowicz M., Dziecko o specyficznych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu 2000, nr 5

Bogdanowicz M., Dziecko „ryzyka dysleksji” – co to takiego?: w jakim wieku ujawnia się dysleksja rozwojowa i od kiedy można rozpocząć działania profilaktyczne?, Scholasticus 1993, nr 2

Bogdanowicz M., Z historii badań nad dysleksją, Scholasticus 1993, nr 3

Bogdanowicz M., Terapia dysleksji rozwojowej, Scholasticus 1993, nr 4-5

Borak-Kwapisz J., Dysgrafia, dysleksja, dysortografia, Wyzwania 1999, nr 9

Brzezińska A., Czytanie i pisanie - nowy język dziecka. Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Kształtowanie gotowości do czytania i pisania, Wychowanie w Przedszkolu 1981, nr 5

Burtowy M., O przygotowaniu dzieci przedszkolnych do nauki czytania i pisania, Wychowanie w Przedszkolu 1986, nr 5

Butryn D., Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania-uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym, Geografia w szkole 1999, nr 5

C

Chmurzyński B., O opiniach wydawanych przez poradnie, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 3

Cieszyńska J., Odpowiednia nauka czytania może zapobiec porażkom ucznia w szkole: nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Nowa Szkoła 2002, nr 4

Czajkowska-Kilianek H., Kilianek J., Szkoła wobec niepowodzeń szkolnych, Nowa Szkoła 1995, nr 9

Czajkowski F., Dysleksja jest wszędzie: co zatem robi twoja biblioteka?, Poradnik Bibliotekarza 2002, nr 9

D

Davis R., Braun E., Dar dysleksji: dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i pisać i jak mogą się nauczyć, Nowe w szkole 2002, nr 3

Dąbrowska A., Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce, Szkoła Specjalna 2002, nr 4

Dąbrowska M., O dysleksji, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001, nr 1

Dobrołowicz J., Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu, Język polski w szkole IV-VI 2001/2002, nr 1

Dolata-Makuch E., Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Wybór literatury za lata 1989-1998, Biblioteka w szkole 1999, nr 4

Duszyńska-Łysak K., Czego wymagać od dyslektyka?, Głos Nauczycielski 2001, nr 42

Duszyńska-Łysak K., Związek dysleksji z matematyką, Głos Nauczycielski 2001, nr 46

Dysleksja, Świat Nauki 1997, nr 1

E

Elliot J., Place M. Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla psychologów, Edukacja 2001, nr 3

G

Gibas E., Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?, Życie Szkoły 2002, nr 7

Główczewska D., Komputerowy program edukacyjny "Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, Życie Szkoły 1997, nr 2

Główczewska D., Scenariusz lekcji do zespołowych zajęć wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w czytaniu, Życie Szkoły 1997, nr 4

Górniak L., Ocenianie ortografii u dyslektyka, Nowe w szkole 2003, nr 3

Grzelczyk M., Pracuję z dyslektykami, Nowe w szkole 2002, nr 11

H

Hejna M., Szynkowska I., Wstęp do terapii kompleksowej, Życie Szkoły 1997, nr 2

J

Jakubowska I., Przygotowanie studentów do pracy reedukacyjnej we współczesnej szkole, Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1997, z. 5

Janicka T., Wokół niepowodzeń w nauce szkolnej, Resov. Sac. 1996, nr 3

Jastrząb J., Klasy wyrównawcze formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wychowanie na co dzień 1995, nr 6

Jastrząb J., Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych, Wychowanie na co dzień 1995, nr 10/11

Jastrząb J., Zalewska M., Europejski tydzień świadomości dysleksji w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej, Wychowanie na co dzień 2002, nr 12

Jastrząb J., Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, Wychowanie na co dzień 1995, nr 12

Jastrząb J., Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową, Wychowanie na co dzień 2003, nr 3

Jastrząb J., Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania, Wychowanie na co dzień 2003, nr 1-2

Juszczyk S., Zając W., Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu

K

Kaczan T., Kafar K., Rozpoznawanie dysleksji u dzieci sześcioletnich, Wychowanie w przedszkolu 1998, nr 7

Kańtoch B., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2000, nr 1

Karpińska A., Minimalizacja drugoroczności - między teraźniejszością a przyszłością, Test 1997, nr 2

Kater J., Terapia dysleksji kolorami, Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 2000, nr 1

Krasowicz G., Czy dziecko z opóźnionym rozwojem mowy będzie dyslektykiem?, Scholasticus 1993, nr 2

Krasowicz G., Język, czytanie i dysleksja, Psychologia Wychowawcza 1999, nr 3

Kruk M., Syndrom dysleksji, Doradca 2001, nr 26

Kujawska I., Drachal H., Mistrzyni paradoksów, Głos Nauczycielski 2002, nr 21

L

Lewandowska D., Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2002, nr 5

Lipczyńska A., Bez taryfy ulgowej, Nowe w szkole 2001/2002, nr 3

M

Makarewicz R., Nauczyciele wobec dysleksji, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999, nr 2

Maciarz A., Dutka E., Społeczne przystosowanie dzieci z ryzykiem dysleksji w klasach I-III, Szkoła Specjalna 2000, nr 5

Makowski A., Socjalizacja reedukacyjna młodzieży "nieobytej", Nowa Szkoła 1997, nr 4

Mauch J., Mauch K., Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną, Szkoła Specjalna 2002, nr 5

Miętka E., Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych, Naucznie początkowe – Kształcenie zintegrowane 1999/2000, nr 3

Miłan-Arciszewska M., Muzyka w rewalidacji dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Pedagogika 1995, z. 21

Miziołek K., Niektóre przyczyny niepowodzeń szkolnych, Nauczyciel i Szkoła 1997, nr 2

Molska A., Zaburzenia mowy, czytania i pisania, Edukacja i Dialog 1998, nr 9

N

Nazur D., Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu leniwe, niezdolne czy ... dyslektyczne?, Życie Szkoły 1999, nr 4

O

Oszwa U., Metody pracy z dysleksją, Remedium 2001, nr 11

Oszwa U., W cieniu szkolnych możliwości, Remedium 2001, nr 9

P

Pietuch U.M., Pomoc terapeutyczna dzieciom z trudnościami w nauce, Test 1997, nr 1

Połeć B., Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową oraz doskonalące sprawność manualną dziecka – do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców, Nauczanie Początkowe – Kształcenia Zintegrowane 2004/2005, nr 2

Pomirska Z., Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją, Edukacja Medialna 2001, nr 2

R

Rytel A., Jak rozpoznać dziecko dyslektyczne? Forum Humanistów 2001, nr 1

S

Sęcińska J., Dziecko ryzyka dysleksji – problemy diagnozy i terapii, Życie Szkoły nr 2/2005

Słowik A., Dysleksja - podstępny wróg, Kierowanie Szkołą 2003, nr 1

Spionek H., Trudności w nauce czytania i pisania u dzieci a poziom funkcjonalny sprawności ich analizatorów, Psychologia Wychowawcza 1963, nr 3

Strużyk Ł., Jabłoń pani Ortografii: scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych, Życie Szkoły 2003, nr 2

Stucki E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, Życie Szkoły 1998, nr 1

Szczerbiński M., Jeden dyslektyk w każdej klasie, Charaktery 1998, nr 5

Szczerbiński M., Te krnombre słufka, Charaktery 1998, nr 9

Szymaniak A., Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji, Życie Szkoły 2003, nr 6

T

Tarkowska I., Reedukacja i jej uwarunkowania, Życie Szkoły 1997, nr 4

Tomaszewski T., Ogólna charakterystyka procesów orientacyjnych, intelektualnych i wykonawczych, Wychowanie w Przedszkolu 1974, nr 12

W

Wiercioch U., Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami?, Nowa Szkoła 2003, nr 2

Wiercioch U., Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2003, nr 3.

Wiśniewska X., Efekty rewalidacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Wychowanie na co dzień 1996, nr 1/2

Witak-Wcisło G., Jak pomóc dziecku dyslektycznym? Rozmowa z H. Michalską dyr. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, Doradca 2001, nr 27

Wojak W., Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997, nr 6

Wojciechowski M., Dziecko z dysfunkcją, Lider 2002, nr 9

Zakrzewska B., Minitreningi percepcyjno-motoryczne, Życie Szkoły 2002, nr 8

Wojtowicz E., Jak pomóc dzieciom, którym trudno się uczyć?, Życie Szkoły 1998, nr 3

Wszeborowska-Lipińska B., Młodzież ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, Psychologia Wychowawcza 1995, nr 3

Wszeborowska-Lipińska B., Dysleksja a zdolności i style uczenia się, Psychologia Wychowawcza 1997, nr 4

Z

Zakrzewska B., O metodzie wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego, Życie Szkoły 2001 nr 1

Zakrzewska B., Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Życie szkoły 2003, nr7

Ż

Żywiczyńska M., Rewalidacja na zajęciach wychowawczej terapii grupowej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika 1995, z. 21