Analizator

Jest to neurofizjologiczna podstawa odbioru i przetwarzania bodźców w spostrzeżenia.

Wyróżniamy dwa rodzaje analizatorów:

  1. Analizator wzrokowy – podczas czytania sprowadza się on do spostrzegania tekstu, wyodrębniania z niego wyrazów, a w nich kolejnych liter, odróżniania podobnych liter, zapamiętywania ich, rozpoznawania; podczas pisania zachodzi proces przypominania sobie kształtu liter, sposobu łączenia ich w sylabę, a następnie łączenia sylab w wyrazy, wyrazów w zdania i tworzenie tekstu rozplanowanego na kartce zeszytu.
  2. Analizator słuchowy – służy do odbioru bodźców słuchowych, w tym dźwięków mowy, ich spostrzegania i zapamiętywania. Uczestniczy w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Stanowi podstawę procesów czytania i pisania. Odgrywa w uczeniu się tych czynności zasadniczą rolę, ze względu na zaangażowanie się w nich:
  • słuchu fonemowego - czyli zdolności różnicowania głosek, dzięki dokonywaniu analizy dźwięków mowy i odróżnianiu ich – np. głosek z - s, które brzmią podobnie,
  • umiejętności fonologicznych - wyodrębniania zdań z potoku wypowiedzeń, słów ze zdań oraz sylab (analiza sylabowa) i głosek ze słów (analiza głoskowa), ale również syntetyzowania słów z głosek (synteza głoskowa) i z sylab (synteza sylabowa). Są nimi również dodawanie, pomijanie, przestawianie głosek, sylab, dostrzeganie wspólnych elementów słów.

źródło: Bgdanowicz M., Adryjanek A., "Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów"