Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem dziecka wypłaca się zasiłek rodzinny. Dowiedz się, czy przysługuje Ci zasiłek rodzinny.
/ 11.02.2011 12:46
Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek ten, a także dodatki do tego zasiłku - np. dodatek z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się. Za opiekuna faktycznego dziecka ustawa uważa osobę faktycznie zajmują się dzieckiem, która nadto wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Dochód na członka rodziny

O przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego decyduje w pierwszym rzędzie kryterium wysokości dochodu na członka rodziny. Wsparcie w postaci zasiłku rodzinnego jest bowiem przewidziane dla tych rodzin, którym państwo musi pomagać w ponoszeniu kosztów utrzymania dziecka. Dochód rodziny jest to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Przeczytaj: Czy studenci są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Jak obliczyć dochód członka rodziny?

Aby obliczyć dochód przeciętny członka rodziny należy sumę dochodów wszystkich członków rodziny podzielić przez 12 (dla ustalenia dochodu miesięcznego), a następnie tę kwotę podzielić przez liczbę członków rodziny.

Kto jest członkiem rodziny?

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są: uprawniony do zasiłku, jego małżonek oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 lat, a także dzieci, po ukończeniu 25 lat, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się natomiast dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim oraz pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Zobacz też: Co robić, gdy grypa pojawi się w szkole?

Osoba ucząca się

Jeśli natomiast chodzi o osobę uczącą się, to należy ustalić przeciętny miesięczny dochód uzyskany przez taką osobę w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Obliczony w ten sposób przeciętny miesięczny dochód osiągnięty w roku poprzedzającym okres zasiłkowy musi wynosić poniżej 504 zł, aby uzyskać prawo do zasiłku. Kwota ta ulega podwyższeniu do kwoty 583 zł w przypadku, gdy osoba ucząca się albo będące członkiem rodziny dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Kryterium wieku

Poza dochodem, ważny dla przyznania zasiłku rodzinnego jest wiek dziecka lub osoby uczącej się. Zgodnie z treścią ustawy, prawo do zasiłku przysługuje osobom uprawnionym do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko uczy się w szkole. Uprawnienie do pobierania zasiłku można jednak przedłużyć do osiągnięcia przez dziecko 21 roku życia, pod warunkiem, że uczy się ono w szkole. Zasiłek przysługuje wówczas do ukończenia nauki, nie dłużej jednak, niż do osiągnięcia 21 roku życia dziecka. Przez naukę w szkole ustawa o świadczeniach rodzinnych rozumie uczęszczanie do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej (licea, technika, szkoły policealne), szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki czy też specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego lub specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży. Nie jest przy tym istotne, czy nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, wieczorowym czy zaocznym.

Zasiłek rodzinny nie jest wypłacany w przypadku nauki w formach pozaszkolnych - w ramach kursów, eksternistycznie czy jako wolny słuchacz.

Uczeń niepełnosprawny

W charakterze wyjątku można uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej a jednocześnie legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Śmierć rodziców

Z kolei osoba ucząca się może sama na siebie uzyskać zasiłek rodzinny, jeżeli jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na rzecz tej osoby alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający zasądzający alimenty został wydany przed osiągnięciem przez osobę uczącą się pełnoletniości. Zasiłek rodzinny przysługuje wówczas tej osobie do ukończenia 24 roku życia.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)