Jak zajść w ciążę? Warto poznać dobrze swój cykl, by wiedzieć, kiedy trwa owulacja /fot. Shutterstock

Jakie dodatki przysługują osobom otrzymującym zasiłek rodzinny?

Osoba otrzymująca zasiłek rodzinny może liczyć również na dodatki. Czy wiesz, ż przysługuje ci dodatek z tytułu urodzenia dziecka i z tytułu opieki nad nim?
/ 11.02.2011 13:20
Jak zajść w ciążę? Warto poznać dobrze swój cykl, by wiedzieć, kiedy trwa owulacja /fot. Shutterstock

Zgodnie z treścią ustawy o świadczeniach rodzinnych, do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Należy zauważyć, że osoba, która nie spełnia warunków do otrzymania zasiłku rodzinnego, nie może również otrzymać dodatku.

Dodatki nie stanowią świadczeń samodzielnych i przysługują tylko tym osobom, którym przysługuje jednocześnie prawo do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka stanowi formę jednorazowego, celowego wsparcia pieniężnego ze strony państwa. Świadczenie to można otrzymać tylko na dziecko urodzone po dniu 1 maja 2004 roku. Zdarzeniem uzasadniającym prawo do nabycia dodatku jest fakt urodzenia dziecka, który dokumentuje się skróconym odpisem aktu urodzenia. Ponadto, konieczne jest posiadanie jednocześnie ustalonego uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Ewentualnie można ubiegać się łącznie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz jednocześnie dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Oczywiście trzeba wówczas spełnić warunki przyznania zasiłku rodzinnego, w tym kryterium dochodowe i wiekowe. Prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka ma zarówno matka, jak i ojciec, a także opiekun prawny dziecka, jednak dodatek ten wypłaca się tylko jednej z uprawnionych osób.

Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000 zł.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Co istotne, dodatek przysługuje tylko wówczas, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Przeczytaj: Kobieta w ciąży - umowa o pracę a zasiłek macierzyński

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Okres wypłacania dodatku wynosi zwykle 24 miesiące kalendarzowe - w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu okres ten wynosi 36 miesięcy, zaś 72 miesiące wynosi okres wypłacania dodatku w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie.

Kto nie otrzyma dodatku na opiekę nad dzieckiem?

Dodatek nie przysługuje osobom uprawnionym (matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu) w następujących wypadkach:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawali w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
- podjęli lub kontynuują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z tej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej)
- w innych przypadkach zaprzestania sprawowania przez opiekunów osobistej opieki nad dzieckiem;
- w przypadku, gdy opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Zobacz też: Kobieta w ciąży a wypowiedzenie umowy o pracę

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)