POLECAMY

Jak uzyskać becikowe?

Becikowe w wysokości 1000 zł przysługuje rodzicom i opiekunom dziecka lub osobom przysposabiającym dziecko. W jaki sposób można uzyskać becikowe? Jakie warunki należy spełnić? Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o becikowe?
Jak uzyskać becikowe? fot. Fotolia

Becikowe – zasady przyznawania

Becikowe to jednorazowa zapomoga przyznawana ze względu na urodzenia się dziecka. Jest jedną z form wspierania rodzin i wynosi 1000 zł (niezależnie od osiąganego dochodu czy liczby posiadanych dzieci).

Kto może uzyskać „becikowe”?

Prawo do jednorazowej zapomogi przysługuje rodzicom dziecka, które urodziło się żywe. W niektórych jednak sytuacjach ze świadczenia mogą skorzystać także inne osoby:

  • opiekunowie dziecka (prawni lub faktyczni) – w przypadku, kiedy rodzice nie żyją lub są nieznani;
  • osoby przysposabiające dziecko (adopcja).

Warunkiem uzyskania świadczenia jest „urodzenie żywego dziecka”, co oznacza, że zasiłek nie odnosi się do porodu i w przypadku  ciąży mnogiej dodatek można uzyskać oddzielnie z tytułu urodzenia każdego dziecka. Co istotne świadczenie przysługuje łącznie obojgu rodzicom/opiekunom – nie mogą wystąpić samodzielnie o przyznanie becikowego (będzie to uznane za próbę wyłudzenia świadczenia).

Terminy i warunki uzyskania świadczenia

Samo urodzenie dziecka (czy objęcie go opieką) nie wystarczy do uzyskania świadczenia  – oprócz tego należy złożyć w odpowiednim terminie wniosek o jego przyznanie oraz spełnić warunek dotyczący opieki medycznej w okresie ciąży.

Zobacz też: Prawa kobiet w ciąży - vademecum

Wniosek

Wniosek o przyznanie świadczenia musi być złożony w urzędzie gminy (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego) w ciągu:

  •  12-u miesięcy od daty urodzenia dziecka (w przypadku rodziców),
  •  12-u miesięcy od daty objęcia dziecka opieką lub przysposobienia (nie później niż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia).

Wzory samego wniosku są dostępne zazwyczaj na stronach urzędów gmin (biorąc pod uwagę brak urzędowego formularza).

Przykładowy wniosek do pobrania na stronie urzędu m. st. Warszawy: http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/zalacznik_nr_1_0.pdf

Do wniosku należy załączyć:

  • kopię dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia (oryginał do wglądu),
  • kopię skróconego lub zupełnego aktu urodzenia dziecka wraz z numerem pesel (oryginał do wglądu),
  • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie (oryginał do wglądu),
  • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka (faktyczny opiekun, występujący o przysposobienie dziecka),
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu,
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).

Wymagane załączniki mogą różnić się w konkretnych urzędach gminy.

Warunek badań medycznych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza warunek dla rodziców ubiegających się o „becikowe” – mają oni obowiązek przedstawienia zaświadczenia o objęciu matki dziecka opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży. Właściwe zaświadczenie może wystawić lekarz ginekolog lub położna. Bez ww. zaświadczenia niemożliwe jest uzyskanie świadczenia. Obowiązek ten nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych oraz osób przysposabiających dziecko.

Becikowe a dodatek do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”) jest niezależna od prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Innymi słowy osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą wnosić o wypłacenia zarówno dodatku do tego świadczenia (w wysokości 1000 zł) jak również „becikowego” (1000 zł).

 „Becikowego” nie mogą otrzymać osoby, które uzyskały ekwiwalentne świadczenie z tego tytułu w innym państwie.

Zobacz też: Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)