Co świadczeniodawca wiedzieć powinien

Świadczeniodawca to podmiot udzielający świadczeń - gabinet, poradnia, przychodnia, szpital etc., mający umowę z NFZ.
Świadczeniodawca to podmiot udzielający świadczeń - gabinet, poradnia, przychodnia, szpital etc., mający umowę z NFZ.

Co świadczeniodawca wiedzieć powinien

Obowiązki świadczeniodawcy
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
 • Przestrzeganie praw pacjenta.
 • Osobiste wykonywanie świadczeń przez uprawnione osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 • Udzielanie świadczeń w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom, wyposażonych w aparaturę i sprzęt medyczny posiadający stosowne certyfikaty, atesty lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie aparatury i sprzętu medycznego do użytku. 
 • Podanie do wiadomości pacjentów, w widocznym miejscu, informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń, a w przypadku świadczeń ambulatoryjnych także informacji o personelu udzielającym świadczeń. Miejsce to należy oznaczyć tablicą ze znakiem graficznym NFZ. W przypadku, gdy w jednym budynku są także inne podmioty, znak graficzny NFZ powinien być umieszczony w sposób jednoznacznie wskazujący, który z podmiotów udziela świadczeń na podstawie umowy z Funduszem.
 • Podanie do wiadomości pacjentów:  trybu składania skarg i wniosków; wykazu praw pacjenta; numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, to jest numerów: "112" i "999"; adresu oraz numeru telefonu rzecznika praw pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze zdrowia; informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.
 • Rejestracja pacjentów na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 • Przyjmowanie pacjentów w ustalonym terminie. W razie zmiany terminu należy poinformować pacjenta o tej zmianie w każdy dostępny sposób.
 • Prowadzenie listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z ustawą i stosownymi przepisami.
Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ.
 • Za badania diagnostyczne płaci świadczeniodawca, który na nie kieruje. Badanie diagnostyczne należy wykonać na skierowanie od lekarza i w miejscu przez niego wskazanym. Inaczej odbędzie się ono na koszt pacjenta.
 • Lekarz, kierując pacjenta do poradni specjalistycznej lub do szpitala, dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, a także istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym, oraz zastosowanym leczeniu.
 • W razie braku możliwości dalszej opieki w danej poradni specjalistycznej, lekarz może skierować pacjenta do innego specjalisty tej samej specjalności, uwzględniając dotychczasowe wyniki badania i leczenia.  
 • Lekarz w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pod opieką którego znajduje się pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, na podstawie informacji od lekarza z poradni specjalistycznej.
 • Skierowanie na dodatkowe lub kontrolne badania diagnostyczne potrzebne w leczeniu specjalistycznym wystawia lekarz prowadzący leczenie specjalistyczne.
 • W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne badania diagnostyczne i konsultacje.
 • W czasie pobytu pacjenta w szpitalu, lekarz nie może mu wystawiać recept na leki ani zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 • Po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także po udzieleniu świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć, świadczeniodawca wydaje pacjentowi kartę informacyjną oraz - o ile są w niej zalecone - także skierowanie na świadczenia zdrowotne, recepty na leki, zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zlecenie na transport.
Opracowanie: Małgorzata Koszur
  rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego OW NFZ

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164 poz. 1027 - j.t );
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU z 2008 r. nr 81, poz. 484). 
źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
niestety w dzisiejszych czasach wiele przychodni czy gabinetów zapomina albo lekceważy telefoniczną obsługę pacjentów i placówki takie nie działają przez to odpowiednio sprawnie. Warto skorzystać jednak z wcale nie drogiego rozwiązania zlecenia rejestracji i całej obsługi przychodni firmie zewnętrznej która może to robić w sposób profesjonalny, umożliwiając lekarzom stały wgląd i bieżące umawianie pacjenta na kolejną wizytę już w trakcie obecnej dzięki formularzom i kalendarzowi online. W naszym gabinecie się to świetnie sprawdza. Medycznarejestracja.pl pomaga w budowaniu dobrych relacji z pacjentami. Świetną sprawą jest też sms-owe przypominanie pacjentom o ich wizycie u konkretnego lekarza.