POLECAMY

Jak działa Centrum Zarządzania Kryzysowego?

Centrum Zarządzania Kryzysowego dba o bezpieczeństwo narodowe. Składa się z organów administracji publicznej, które prowadzą działania kontrolne zapobiegające katastrofom, a w przypadku zagrożeń dążą do usunięcia i naprawy szkodliwych skutków. Z jakich organów się składa i jak działa?
Jak działa Centrum Zarządzania Kryzysowego?

Na czym polega?

Zarządzanie kryzysowe jest działalnością organów administracji publicznej. Stanowi element sprawowania bezpieczeństwa narodowego. Celem zarządzania jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, prowadzenie zaplanowanych działań kontrolnych, reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń i usuwanie ich skutków, a także odtwarzanie zasobów podstawowych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Zarządzanie kryzysowe jest organizowane przez organy władzy publicznej, które przyjmują kompetencje w zakresie podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Współdziałają one najczęściej z organizacjami specjalistycznymi i ogółem społeczeństwa.

Jakie funkcje pełni?

Centrum Zarządzania Kryzysowego stanowi punkt koordynacyjny i ośrodek łączności. W jej skład wchodzą służby ratownicze i komunalne, które w sytuacjach kryzysowych uczestniczą w akcjach ratowniczych.

Aby działać skutecznie w trudnych sytuacjach i zapewnić skuteczny przepływ informacji i wczesnego alarmowania ludności, określone jednostki pełnią całodobowy dyżur i współdziałają z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej, podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, humanitarne oraz podmiotami monitorującymi środowisko.

Ważną funkcją jest pozyskiwanie informacji oraz opracowywanie raportów dobowych i tygodniowych o sytuacji w województwie i przypuszczalnych zagrożeniach.

Jak przebiega zarządzanie kryzysowe?

Zarządzanie kryzysowe obejmuje następujące działania:

 • zapobieganie – analiza zagrożeń, uświadamianie społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, zapewnienie koordynacji działań eliminujących prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy lub ograniczających jej skutki;
 • przygotowanie – opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują przydział i rodzaj zadań, czas i środki na ich wykonanie, zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewidencja zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego;
 • reagowanie po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zdarzenia – działania prewencyjne, zapobiegające lub minimalizujące możliwość zniszczeń, podjęcie akcji ratowniczej w celu dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia wtórnych szkód i strat;
 • odbudowa – krótkoterminowa (przywrócenie systemów niezbędnych do życia do minimalnych standardów operacyjnych) lub długoterminowa (wieloletnie działania zmierzające do całkowitej odbudowy obszaru dotkniętego katastrofą).

Zobacz też: Czym jest centrum symulacji medycznych?

Co nam grozi?

Do częstych sytuacji kryzysowych, z którymi musi się zmierzyć Centrum Zarządzania Kryzysowego, należą:

 • katastrofy naturalne (huragany, powodzie, epidemie, plagi zwierzęce, trzęsienia ziemi);

 • katastrofy techniczne (awarie gazowe, pożary, wypadki z użyciem środków toksycznych i radioaktywnych, katastrofy komunikacyjne i budowlane, awarie urządzeń infrastruktury technicznej);

 • akty terroru (terroryzm, podłożenia ładunków wybuchowych, doręczenie przesyłki niewiadomego pochodzenia, niewypały).

Jaka jest struktura zarządzania kryzysowego w Polsce?

Struktura zarządzania kryzysowego występuje na kilku poziomach administracji publicznej:

 • poziom krajowy – Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów na czele, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podległe Prezesowi Rady Ministrów;

 • poziom wojewódzki – Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 • poziom powiatowy – Starosta, Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 • poziom gminny – Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zobacz też: Poszukiwanie zaginionych - jak przebiega akcja ratunkowa?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)