Choroby genetyczne

 • Achondroplazja
  Jaka jest istota choroby? Istotą achondroplazji jest mutacja genu białka receptorowego(FGF) czynnika wzrostowego fibroblastów (FGFR3) Występuje z częstotliwością 1 na 25000....  
 • Anorchia
  Jaka jest istota choroby? Wrodzony brak jąder u osobników płci męskiej z prawidłowym kariotypem 46, XY. Jakie występują objawy? Jeśli jądra nie rozwiną się...  
 • Ataksja teleangiektazja
  Zespół Louis Bar to bardzo rzadka choroba, która pojawia się w wieku dziecięcym. Choroba jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (żeby wystąpiła choroba dziecko musi...  
 • Bezmózgowie
  Na czym polega istota choroby? Bezmózgowie, zwane inaczej anencefalią, jest poważnym zaburzeniem rozwojowym, które prowadzi do śmierci we wczesnych etapach życia. Ujawnia...  
 • Choroba syropu klonowego (MSUD)
  Choroba syropu klonowego to choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny (dziecko może zachorować wówczas gdy oboje rodzice są nosicielami choroby). MSUD polega na...  
 • Choroba taya-sachsa (gangliozydoza gm2)
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest gromadzenie się substancji – gangliozydu w komórkach nerwowych spowodowane obniżeniem aktywności enzymu biorącego udział w...  
 • Choroba von willebranda
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną jest niedobór czynnika vWF, który bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. W wyniku mutacji genu, kodującego to białko, dochodzi do...  
 • Choroideremia
  Jaka jest istota choroby? To wrodzone uszkodzenie naczyń siatkówki dziedziczone jest recesywnie z chromosomem X co oznacza, że choroba ta dotyczy mężczyzn, których córki są...  
 • Ciężki złożony niedobór odporności (scid)
  Jaka jest istota choroby? Zespół SCID jest chorobą dziedziczną, w której dochodzi do nieprawidłowości w różnicowaniu się tymocytów oraz niedoboru limfocytów T i NK....  
 • Dysplazja obojczykowo-czaszkowa
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną tej wady jest mutacja na chromosomie 6, dziedziczona w sposób autosomalnie dominujący. Białko będące produktem tego genu jest odpowiedzialne...  
 • Fenyloketonuria
  Jest to choroba dziedziczna autosomalnie recesywnie. Dziecko musi odziedziczyć wadliwy allel od taty i mamy by rozwinęła się choroba. Zaburzenie polega na niedoborze hydroksylazy...  
 • Fukozydoza
  Jaka jest istota choroby? Fukozydoza dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Przyczyną objawów chorobowych jest defekt enzymu szlaku przemian wielocukru fukozy....  
 • Galaktozemia
  Jaka jest istota choroby? Galaktozemia to choroba genetyczna objawiająca się niemożnością przetwarzania galaktozy w glukozę. Gromadzący się na skutek istnienia bloku...  
 • Hemofilia A
  Jaka jest istota choroby? Wynikiem mutacji genu kodującego czynnik VIII może być zahamowanie lub zmniejszenie jego wytwarzania, albo też wytwarzanie nieprawidłowej jego...  
 • Hemofilia B
  Jaka jest istota choroby? Hemofilia B jest skutkiem mutacji genu kodującego IX czynnik krzepnięcia, zlokalizowanego na chromosomie X. W związku z tym chorują mężczyźni, a...  
 • Histiocytoza X
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest nadmierny rozrost histiocytów (makrofagów tkankowych), powodujący powstawanie nacieków kwasochłonnych w tkankach. Jakie...  
 • Holoprozencefalia
  Jaka jest istota choroby? Wada ta ma podłoże heterogenne i zazwyczaj spowodowana jest mutacją powstającą de novo. U 30% pacjentów z tą wadą występuje mutacja genu SHH...  
 • Methemoglobinemia
  Na czym polega istota choroby? Methemoglobinemia jest rodzajem hemoglobinopatii, której istotą jest obecność trójwartościowego żelaza w cząsteczce hemu, co skutkuje...  
 • Mózgowe malformacje tętniczo-żylne
  Jaka jest istota choroby? Wrodzone nieprawidłowe połączenia naczyń mózgowych. Jakie występują objawy? Malformacje mogą długo nie dawać żadnych objawów. Najczęściej...  
 • Mukopolisacharydoza
  Jaka jest istota choroby? Mukopolisacharydy są składnikami tkanki łącznej. Brak lub defekt enzymów rozkładających te wielocukry powoduje ich odkładanie się w narządach i...  
 • Mukowiscydoza
  Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna, która jest dziedziczona w sposób recesywny. Oznacza to, że na mukowiscydozę zachorują wyłącznie te dzieci,...  
 • Neuropatia samoistna i dziedziczna
  Na czym polega istota choroby? Dziedziczne neuropatie prowadzą do pogłębiającego się uszkodzenia nerwów na skutek obecności wadliwych genów. Często dotykają kilka osób...  
 • Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
  Jaka jest istota choroby? Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej może wystąpić w przebiegu m.in. szpiczaka plazmocytowego, hipogammaglobulinemii....  
 • Niedokrwistość fanconiego
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną choroby jest mutacja w jednym z genów, powodująca zmniejszenie liczby macierzystych komórek krwiotwórczych, a co za tym idzie,...  
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Jaka jest istota choroby? Jest to rodzaj niedokrwistości hemolitycznej spowodowany obecnością nieprawidłowej hemoglobiny (HbS), co skutkuje skróceniem czasu przeżycia krwinek...  
 • Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (g-6-pd)
  Jaka jest istota choroby? Enzym G-6-PD odgrywa kluczową rolę w metabolizmie komórek. W erytrocytach, na skutek jego niedoboru, dochodzi do skrócenia czasu przeżycia krwinek i...  
 • Niedokrwistość syderoblastyczna
  Jaka jest istota choroby? W postaci wrodzonej choroby za jej powstanie odpowiedzialne są różnego rodzaju mutacje genów odpowiedzialnych za wytwarzanie hemu. Postaci nabyte...  
 • Obojnactwo
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej grupy wad jest niemożność jednoznacznego określenia płci dziecka na podstawie oceny narządów płciowych zewnętrznych. Przyczyny takiego...  
 • Pęcherzowe oddzielanie się naskórka
  Jaka jest istota choroby? W zależności od warstwy skóry, w której tworzą się pęcherze wyróżniamy różne typy Epidermolysys bullosa: simplex (pęcherze tworzą się w...  
 • Plamica henocha i schoenleina
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana, choć podejrzewa się udział czynników infekcyjnych (bakteryjnych i wirusowych) oraz składników pokarmowych. Choroba...