POLECAMY

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zgodnie z dyspozycją art. 61 ust.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. pielęgniarka i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Zawód: pielęgniarka

Kompetencje zawodowe uzyskane przez absolwentki studiów licencjackich i magisterskich uprawniają pielęgniarki i położne do wykonywania zawodu, należy jednak pamiętać, iż dynamiczny rozwój nauk medycznych, wprowadzanie nowych metod leczenia z zastosowaniem różnorodnej, specjalistycznej aparatury sprawia, że wykonywanie ww. zawodów zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, obliguje pielęgniarki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nabywania nowych kompetencji.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, realizując ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu nałożony przez art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r., prowadzi szereg działań mających na celu stworzenie uwarunkowań prawnych i organizacyjnych umożliwiających kształcenie ustawiczne przedstawicieli członków samorządu.

W kształceniu podyplomowym realizowanym w formie specjalizacji czy też kursu kwalifikacyjnego, równie ważne jak określenie szczegółowych warunków i trybu odbywania kształcenia, jest opracowanie programów ramowych, aktualizowanych pod względem merytorycznym, przygotowanych z uwzględnieniem taksonomii celów i ewaluacji przeprowadzanego kształcenia. Działania takie umożliwią m.in. określenie kompetencji uprawnień, które uzyskają pielęgniarki i położne biorące udział w ww. formach kształcenia.

Zobacz też: Pielęgniarka wobec różnic kulturowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W sytuacji szybkiego postępu techniki medycznej, metod diagnostycznych czy terapeutycznych w nowoczesnym modelu kształcenia ustawicznego szczególnego znaczenia nabiera możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne biorące udział w realizowanych w krótkim okresie czasu formach kształcenia. Do form tych należą przede wszystkim kursy specjalistyczne. Udział w nich umożliwia uzyskanie kompetencji, niezbędnych do wykonywania pracy zgodnie z obowiązującymi standardami w sposób bezpieczny zarówno dla pacjenta, jak i pielęgniarki czy położnej wykonującej dane świadczenie.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych rozumiejąc, iż obowiązek kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych w sposób nierozerwalny powinien się łączyć z uprawnieniami przedstawicieli tych zawodów do podnoszenia kwalifikacji, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, podejmuje działania mające na celu opracowanie aktów prawnych, które normowałyby takie kwestie związane z kształceniem jak oddelegowanie z pracy na czas nauki, źródła finansowania czy też wpływ posiadanych kwalifikacji i kompetencji na wysokość wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Zobacz też: dział Zdaniem pielęgniarki i położnej

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)