POLECAMY

Jak wyglądają studia pielęgniarskie?

Jeśli jesteś młodą, kontaktową osobą i interesujesz się tematyką zdrowotną, możesz śmiało rozważać studiowanie pielęgniarstwa. Zobacz, jak wygląda organizacja i tok studiów pielęgniarskich i jakiej pracy możesz oczekiwać po skończeniu tego kierunku.
Jak wyglądają studia pielęgniarskie?

Co wyróżnia absolwenta pielęgniarstwa?

Absolwent pielęgniarstwa będzie w praktyce realizował zadania zawodu zaufania publicznego, więc powinien cechować się łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, życzliwością oraz zrozumieniem problemów osób, którymi się opiekuje. Liczy się odpowiedzialność, wrażliwość na ludzkie cierpienie, odporność na stres, zdolność do podejmowania właściwych decyzji, często w trudnych sytuacjach. Poza specjalistyczną wiedzą z zakresu pielęgniarstwa, niezbędna jest wiedza z obszaru nauk medycznych i społecznych. Pielęgniarstwo jest tym kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

Organizacja studiów

Studia pielęgniarskie są dwustopniowe. Można uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa lub kontynuować naukę na kolejnym stopniu studiów, a po jego ukończeniu legitymować się tytułem magistra pielęgniarstwa. W założeniach programowych określono zakres wymagań, a tym samym rolę, do pełnienia której zostanie przygotowany student pielęgniarstwa po zakończeniu studiów. Obejmuje on:  

 • planowanie, organizowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej;
 • udzielanie świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom;
 • sprawowanie całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym
  i umierającym;
 • wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpracę w roli uczestnika zespołu opieki zdrowotnej;
 • inicjowanie i wspieranie działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej;
 • współpracę z profesjonalistami dla zapewnienia całościowej opieki jednostce i rodzinie;
 • komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz z innymi uczestnikami zespołu;
 • rozwój praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia i badań naukowych poprzez stosowanie w praktyce aktualnej wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych, teorii pielęgniarstwa, regulacji prawnych zawodu i opieki zdrowotnej.

Polecamy: Dzieci o pielęgniarkach

Program studiów

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają 3 lata i kończą się obroną pracy licencjackiej. Wymagania te obejmują bloki przedmiotów: kształcenia ogólnego, podstawowych oraz kierunkowych.

Przedmioty kształcenia ogólnego

W skład tej grupy wchodzą: filozofia i podstawy etyki, wychowanie fizyczne, język obcy, przedmiot do wyboru.

W tej części programowej poznaje się główne kierunki i zagadnienia filozoficzne, jako źródło refleksji nad człowiekiem. Poznanie i zrozumienie wartości, norm i ocen moralnych uwrażliwia na etyczną stronę zawodu. Zgodnie z założeniami programowymi można doskonalić język obcy w mowie i piśmie. Szczególnie przydatne okaże się opanowanie terminologii medycznej, ponieważ współczesny pacjent, to pacjent „unijny”, „międzynarodowy”.

Program studiów został tak opracowany, aby absolwent studiów pielęgniarskich wykazywał się znajomością języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwał się językiem specjalistycznym z zakresu pielęgniarstwa. Warto rozważyć wybór uczelni, która praktykuje międzynarodową wymianę praktyk studenckich.

W zależności od zainteresowań, można poszerzać wiedzę z zakresu przedmiotów nie związanych bezpośrednio z kierunkiem studiów.

Przedmioty podstawowe

Przedmioty podstawowe to: anatomia, fizjologia, biochemia, genetyka, patomorfologia i patofizjologia, mikrobiologia z podstawami parazytologii, zdrowie publiczne, farmakologia, psychologia, socjologia, pedagogika.

Przedmioty z tej grupy dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka, od momentu jego poczęcia, aż do późnej starości. Poznaje się wszystkie procesy zachodzące w organizmie, ponadto źródła, mechanizmy, podstawowe procesy patologiczne, problemy, a także osiągnięcia współczesnej medycyny. Na seminariach dyskutuje się o transplantologii, klonowaniu, genetyce, procesie starzenia się organizmu oraz śmierci.

Pielęgniarstwo jest dziedziną wielodyscyplinarną, rozwojową, wychodzącą poza tradycyjne ramy. Poruszane są zagadnienia zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku zamieszkania, nauki i pracy, problemów zdrowotnych mieszkańców poszczególnych regionów Polski oraz wybranych krajów na świecie. Poznanie założeń polityki społeczno-zdrowotnej państwa oraz organizacji systemu ochrony zdrowia umożliwi zrozumienie  założeń organizacji pracy pielęgniarskiej oraz znaczenie struktury i zasobów pielęgniarstwa.

Całość zagadnień tego bloku programowego dopełnia wiedza z zakresu farmakologii, psychologii, socjologii oraz pedagogiki. Opanowanie jej  pozwala w pełni zrozumieć funkcjonowanie i zachowanie człowieka, którego w przyszłości obejmuje się całościową opieką, a także znaczenie właściwego komunikowania się z nim.  

Przedmioty kierunkowe

W tej grupie znajdziemy: podstawy pielęgniarstwa, promocję zdrowia, przedmioty kliniczne oraz pielęgniarstwo z zakresu różnych dziedzin,  rehabilitację i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, metodologię badań naukowych, seminarium licencjackie.     

Ta grupa przedmiotów przygotowuje do uzyskania umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarskiego, takich jak: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z człowiekiem zdrowym i chorym, rozpoznawanie problemów zdrowotnych podopiecznego, planowanie, realizacja i dokumentowanie świadczonej opieki pielęgniarskiej, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe

Należą do grupy przedmiotów dodatkowych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz umożliwiają pogłębienie wykształcenia kierunkowego w zakresie wiedzy pielęgniarskiej.

Praktyki zawodowe

Część praktyczna podczas studiów odbywa się w różnych zakładach opieki zdrowotnej i obejmuje praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych, uzyskanych w toku realizacji przedmiotów kierunkowych. Przynajmniej 50% godzin zajęć w grupie przedmiotów kierunkowych odbywa się w formie praktycznej, co pozwala poznać  prawdziwe realia wykonywania zawodu.

Praca po studiach pielęgniarskich

Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu, można podjąć zatrudnienie w różnych jednostkach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Do wybranych miejsc niezbędne jednak będą dodatkowe kwalifikacje oraz staż pracy. Osoby z „duchem dydaktyka lub naukowca” mają szanse zrealizowania się na uczelniach, szkołach wyższych albo ośrodkach naukowo-badawczych.

Regulacje prawne studiów

Studia pielęgniarskie w Polsce są objęte Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, która umożliwia międzynarodową porównywalność kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Natomiast kształcenie realizowane zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego obejmuje m.in. wprowadzenie systemu przejrzystych i porównywalnych  stopni, powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS – European Credit Transfer System), mobilność studentów oraz gwarantuje promocję europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego i programów nauczania.

Przeczytaj też: Pielęgniarka wobec różnic kulturowych

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/4 miesiące temu
Ola, możesz mi powiedzieć jak Ci się studiuje? Wiem, że Mazowiecka Uczelnia Medyczna to dawna Wyższa Szkoła Mazowiecka, więc to wybrana przeze mnie szkoła. Czy fajną masz kadrę? A ludzie na roku, duża konkurencja? Polecasz/odradzasz?
/9 miesięcy temu
Pielęgniarka/Pielęgniarz to obecnie bardzo pożądany zawód. Wiele młodych i wykształconych osób wyjechało za granicę, w Polsce, więc, wciąż jest za mało osób na takich stanowiskach. Ja jestem na 4 roku na Wyższej Szkole Mazowieckiej i po każdych praktykach dostaję ofertę pracy. Myślę, że za rok już pomyślę o tym ;)