Intercyza

umowa zawierana pomiędzy małżonkami wprowadzająca rozdzielność majątkową. Może być zawarta zarówno przed jak i w trakcie trwania małżeństwa. Umowa taka musi być zawarta notarialnie w innym wypadku jest nieważna.