O sztuce

O sztuce

Zobacz zbiór łacińskich sentencji o sztuce.
/ 22.03.2010 11:56
O sztuce
 • Acta est fabula – Sztuka jest skończona. (Oktawian August, Swetoniusz)
 • Arbiter elegantiarum – Mistrz dobrego smaku. (Tacyt o Petroniuszu)
 • Ars alit artificiem – Sztuka żywi twórcę.
 • Ars est celare artem – Sztuką jest ukryć sztukę. (Owidiusz)
 • Ars est philosophia vitae – Filozofia jest sztuką życia.
 • Ars longa, vita brevis – Sztuka długotrwała, życie krótkie. (Seneka)
 • Artes Liberales – Sztuki wyzwolone.
 • Artificem commendat opus – Dzieło mistrza chwali.
 • Est vetus atque probus centum qui perficit annos – klasyk to ten, kto ukończy sto lat (Horacy, Listy II, 1, 39 – zasada rozpoznawania wartościowej literatury po wieku, bo musi być dobre coś, co zainteresowało kilka kolejnych pokoleń)
 • Laus alit artes – Pochwała karmi sztukę.
 • Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit – Nie było wielkiego geniuszu bez domieszki szaleństwa.
 • Omnis ars naturae imitatio est – Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. (Seneka)
 • Omnium artium medicina nobilissima est – Ze wszystkich sztuk medycyna jest najszlachetniejsza. (Hipokrates)
 • Opus vitae – Dzieło życia.
 • Qualis artifex pereo! – Jakiż artysta ginie we mnie! (Neron)
 • Pro arte et studio – W obronie sztuki i nauki.
 • Poetae nascuntur, oratores fiunt - Poetami się rodzą, mówcami się stają. (Cyceron)

Czytaj też: Człowiek nabity w... skarbonkę.