POLECAMY

Słownik rodzinny

Szafarz

Jest to osoba, która udziela sakramentu Chrztu świętego. Istnieje również szafarz nadzwyczajny Komunii św., czyli osoba, która otrzymała czasowe lub jednorazowe upoważnienie do udzielania Eucharystii.

Szafarzy chrztu dzielimy na zwyczajnych i nadzwyczajnych. Do pierwszej grupy należą: biskup, diakon oraz prezbiter, natomiast do drugiej – każdy człowiek, który w imię Trójcy Świętej udziela sakramentu drugiej osobie w wyjątkowych sytuacjach, tzn. wtedy, gdy:

  • nie ma w danej chwili szafarza zwyczajnego,
  • pewne okoliczności, ludzie bądź wydarzenia stanęły szafarzowi zwyczajnemu na drodze i nie może on udzielić sakramentu.

Jeśli nie ma takiej konieczności, nikomu poza kapłanem nie wolno udzielać sakramentów.

Szafarzem nadzwyczajnym może być każdy człowiek, który zostanie wyznaczony przez kapłana lub nie zostanie wyznaczony, ale znajdzie się w wyjątkowej sytuacji (np. kiedy zagrożone jest życie nieochrzczonego dziecka). Ważne jest, aby osoba taka miała właściwe intencje.